Prof. Hermann Róbert a Történettudományi Doktori Iskola vezetőjének köszöntője

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Doktori Iskolája 2012-ben kezdte meg működését. A TDI létrehozásának meghatározó elve volt, hogy a nemzetközi összefüggések figyelembe vételével, továbbá konkrét forrásbázisok alkalmazásával a 18–20. századi magyar történelem társadalom-, politika- és hadtörténeti témaköreit felölelő, a tudományterület standardjainak megfelelő történettudományi képzést nyújtson két kutatási alprogramban.
A TDI oktatási és kutatási programja olyan kutatók, tudóstanárok képzését, szakmai fejlődését volt hivatott szolgálni, akik a történetírás elvi, elméleti, módszertani kérdéseivel, valamint az elmélyült (írott és audiovizuális) forráskutatás különböző gyakorlataival is tisztában vannak, ugyanakkor a doktori kurzus végén önálló, egy-egy szakterület eddigi eredményeit tovább fejlesztő, innovatív kutatásokra, valamint eredményeik megfelelő kommunikációs keretek között történő közvetítésére lesznek képesek.
Egy doktori iskola akkor tekinthető eredményesnek, ha megtörténnek az első, majd folyamatosak lesznek a további doktori védések; ha más felsőoktatási intézmények oktatói az adott iskolát választják habilitációs eljárásuk lebonyolításához, s ha a hallgatókból sikerül igazi közösséget kovácsolni. Ez utóbbit jelzik a hallgatói vagy oktatói-hallgatói közös konferenciák, s az ennek eredményeként megjelenő kötetek.
Ám az idáig vezető út mindenki számára hosszú: a képzési kreditek megszerzése mellett ugyanolyan fontos a tudományos kreditek megszerzése is. Manapság ugyan jóval nagyobb számú történettudományi vagy a történettudományhoz is kapcsolódó folyóirat létezik Magyarországon, mint 20-30 évvel ezelőtt, de pályakezdőként ezekben nem könnyű publikációt elhelyezni. Ezért is fontos, hogy az egyes, doktori képzést folytató egyetemeknek saját tudományos publikációs fórumaik legyenek, olyanok, amelyek szigorú minőségi követelmények alapján teszik lehetővé a doktori hallgatók számára első tudományos közleményeik közzétételét.
A Károli Gáspár Református Egyetem KRE-DIt című online folyóiratában publikálni abból a szempontból is szerencsés, mert az egyetem mindhárom karának doktori hallgatói ugyanazon a fórumon teszik közzé tanulmányaikat, forrásközleményeiket, recenzióikat, így a társtudományok módszertanával és szemléletével is megismerkedhetnek. Miután manapság az egyes tudományterületeken belül is hihetetlen mértékű specializáció következett be (és ez a folyamat egyre inkább fokozódni fog, mint a nemzetközi helyzet), egy ilyen folyóirat elősegítheti azt is, hogy a benne publikálók „kilássanak” és „kitekintsenek” a saját kutatási területükről – egy sajátos hasonlattal élve, ne csupán a kútfúrást tanulják meg, hanem a medenceásást is.
Az eddigi lapszámokban megjelent közlemények azt mutatják, hogy az Egyetem mindhárom doktori iskoláján kiemelkedő színvonalú képzés folyik – ennek alapján várható, hogy a KRE-DIt az online publikációs fórumok között elfoglalhatja az őt megillető helyet.
Sok sikert kívánok valamennyi eddigi és ezt követően publikáló doktori hallgatónak, abban a reményben, hogy mielőbb sikeresen eljutnak értekezésük megírásához és megvédéséhez, s egy-két évtizeden belül meghatározó szerephez jutnak a magyar humán tudományosságon belül.

Budapest, 2021. április 14.

Prof. Dr. Hermann Róbert
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője