KRE-DIt 2022/1 Absztraktok

Hittudományi absztraktok

Balogh Péter: A keresztyének egységének szerepe a misszióban. Pál apostol és társai összefogásának példája

A tanulmány a missziológia tárgykörében vizsgálja az egység szerepét. Megállapíthatjuk, hogy a keresztyének egysége önmagában is szolgálja a misszió ügyét, mert a megélt szeretet vonzóvá teszi a közösséghez tartozást. Emellett az aktív missziós szerepvállalás hatékonyságában is nélkülözhetetlen az együttműködés, a szolgálati ajándékok összehangolt egysége. A missziológia szakirodalmára támaszkodva vizsgáljuk a kapcsolatok szerepét a közösségen belül és kívül ható erővonalak mentén. Röviden összegezzük Pál apostol társkapcsolatokra vonatkozó tanítását, amelyet írásain túl élete példájával is bemutat. Személyes kapcsolatai, munkatársi köre és gyülekezeti kötődései mintaként állnak előttünk, amely segíti a vezetőket, hogy az együttműködést munkálják, és a gyülekezet tagjait, hogy munkatársként ismerjék fel és töltsék be szerepüket a test összehangolt egységében.

Kulcsszavak: misszió, egység, kapcsolat, Pál apostol

Jakabné Köves Gyopárka: A szövetségi teológia módszertana

A szövetségi teológia módszertani megközelítései, megoldási kísérletei, és egyben problematikája a 16. századi kezdetektől napjainkig az egység és pluralitás feszültségével viaskodott. A szövetségi teológia a kezdetektől szigorúan ragaszkodott az exegétikai alapú magyarázatokhoz. Ugyanakkor azzal, hogy a szövetségi teológia legtöbb képviselőjénél megjelenik a terminológiában és a rendszeres felosztásban a két, vagy három szövetség alapvető megkülönböztetése, megosztja a szövetségi teológiát és két irányzatra osztja azt. Jelen tanulmány bemutatja, mire alapozza a protestáns szövetségi teológia a cselekedeti szövetség, valamint a pactum salutis intézményét a kegyelmi szövetség mellett, emellett ismerteti azokat a kritikákat, amelyek Isten szövetségét kizárólag kegyelminek tekintik. A diakronikus vizsgálat során felmerül a kérdés, milyen viszonyban állt a szövetségi teológia a rámista módszerrel. A tanulmányban felmutatom a szoros kapcsolatot, miközben amellett érvelek, hogy a két szövetségre épülő teológiai elképzelés nem a rámizmus hatása.

Kulcsszavak: szövetségi teológia, módszertan, cselekedeti szövetség, kegyelmi szövetség, pactum salutis, rámizmus

Pétery Schmidt Zsolt: Mitől teológiai a teológia? Colin Gunton és John Webster bevezetése a dogmatika világába

A tanulmány a teológia tudományának megkülönböztető sajátosságát keresi Colin E. Gunton (1941-2003) és John B. Webster (1955-2016) dogmatika prolegomenához sorolható művei nyomán. A szerzők a magyar nyelvű szakirodalom tükrében nem nevezhetők ismertnek, de nemzetközileg fontosnak mondhatók, szakterületüknek (a teremtéstannak és szentháromságtannak, illetve Eberhard Jüngel és Karl Barth teológiájának) elismert kutatói. A tanulmány Gunton The One, the Three and the Many című könyve nyomán számot vet a kortárs teológia kontextusát adó modern kultúrával. Ebben a kontextusban a Webstertől kölcsönzött tautológia (theological theology) segít abban, hogy a teológia maradandó értékére felfigyeljünk. A tautológia feloldását a protestáns rendszeres teológia abban találhatja meg, ha a dogmatikát mint a szent tudományát kezeli. Ehhez fontos számolni a következő paradoxonnal: a teológia nem fogadhatja el a tudományok antropológiai alapvetését, de mégsem lehet kirekeszteni a tudományok világából, anélkül, hogy ezzel megkérdőjeleznénk a tudományos kutatás alapjául szolgáló véleménypluralizmust. A dolgozat konklúziója a következő: „Mitől teológiai teológia? Attól, hogy Isten lényegét a megszentelt emberi gondolkodáson keresztül felelősségteljesen tükrözi vissza a világban. Ebben a teológia intézményesen mint egyház jelenik meg az élet minden területén.”

Kulcsszavak: Webster, Gunton, teológiai teológia, modernitás, dogmatika prolegomena, szent

Stifler Zoltánné: “Semper reformanda” a digitális kor keretei között német és magyar nyelvterületeken

„Semper reformanda”- Az egyház mindig megújulásra szorul. Nem ismeretlen ez a gondolat a 21.századi egyháznak sem. A digitalizáció által új utak nyíltak meg az evangélium hirdetésére. Ezeket az utakat pedig alaposan meg kell ismerni, tanulmányozni és teológiailag megalapozottá kell tenni. Talán nem túlzás azt állítani, hogy új teológiai diszciplína van kibontakozóban. E jelen tanulmány a médiumok és az egyház kapcsolatát volt hivatott vizsgálni fokozott figyelemmel a svájci, német és magyar területeken. A külföldi és beföldi eredményeket látva a legnagyobb hangsúly a tömegmédia hatásosságára és használhatóságára és kommunikációs aspektusaira esik. Kitértem a posztmodern kor hozta kommunikációs problémákra, hogy ezzel is árnyaltabb képet kaphassunk a médiumok társadalomra gyakorolt hatásáról.

Kulcsszavak: Semper reformanda, digitális, kommunikáció, médiumok, posztmodern, egyház, megújulás

Jogtudományi absztraktok

Adler Brigitta: Protokoll és jogok – problémafelvetés a szülészeti ellátást meghatározó szokásokról

A tanulmány célja, hogy a Magyarországon kialakult és megszilárdult szülészeti ellátás néhány alapvető szokásán keresztül – kritikai elemzés keretében – bemutassa a szülészeti rendszer működését, jellemző vonásait, ezen keresztül pedig felhívja a figyelmet annak káros gyakorlataira.

A tanulmány külön kitér többek közt a beleegyezés és önrendelkezés kérdésére; így érint egyes rutin lépéseket, mint például a szülés során megtiltott szabad mozgást, az indikáció nélkül végzett gátmetszést; vagy épp a paternalizmust.

A bizonyítékokon alapuló orvoslás eredményeivel összhangban kijelenthető, hogy a tanulmányban bemutatott rutinszerű, jogsértő gyakorlatok általánossá tételét sem orvosi, sem jogi, sem pedig etikai szempontból nem lehet igazolni. A tanulmány konklúziójaként kimondható, hogy szükséges az ellátás minőségét meghatározó házirendek, protokollok és szokások felülvizsgálata, továbbá az országosan egységes eljárásrend kialakítása.

Kulcsszavak: szülészet, szülészeti szokásjog, betegjogok, perinatális jogsértések, méltóságteljes szülés.

Holló Róbert: Az amerikai indiánok önrendelkezéshez való joga

Nincs szentebb jog egy nemzet, egy nép számára, mint, hogy szabadon, minden külső beavatkozás nélkül meghatározhatja kulturális, gazdasági, társadalmi és – természetesen – politikai jövőjét. Ennek a jognak a legteljesebb megvalósulásáról akkor beszélhetünk, ha a nemzetek szabadon kormányozhatják magukat. Amikor ez bekövetkezik, azt önrendelkezési jognak nevezzük; amikor pedig gyakorolják, akkor önkormányzásnak.

Marshall főbíró indiánjogi munkájától és számos más mérföldkőnek számító döntésétől kezdve, más jogszabályokon keresztül, az 1975-ös indián önrendelkezési és oktatási támogatási törvény (ISDEAA) lett az Egyesült Államok modern szövetségi indiánpolitikájának sarokköve. Az ISDEAA 1988-as módosítása kibővítette a törzsi önkormányzatiságot, hozzásegítve az amerikai őslakos nemzeteket az önrendelkezési szabadságukhoz való visszatéréshez, amely egykoron a törzsi szuverenitásukból eredt. A törzsi önkormányzatiság szélesebb körű mozgalmának törvényi megalapozásával a törzsi törvényhozás, és annak parlamenti jellegű különleges testületi formációinak elismerése azt segítette elő, hogy az indián nemzetek jobb minőség kormányzást tudjanak biztosítani tagjaik számára, mind a távoli szövetségi bürokrácia. Az 1994-es és 2000-es évek későbbi jogalkotása, valamint a kibővített és finomított önigazgatási politika olyan sikeresnek bizonyult, hogy ma már a szövetségi indián nemzetek több mint fele létrehozott valamilyen testületet saját jogalkotására, és úgy döntött, hogy ügyeiket saját maguk intézik, nem pedig szövetségi ügynökségek.

Ez a cikk áttekinti a modern amerikai szövetségi indián politika történetét, valamint megvilágítja az önkormányzatiság és a törzsi jogalkotás alapvető jogforrásait, elemeit, rámutat a jelentősebb kihívásokra, és ötleteket vet fel az elkövetkező évek lehetséges irányaira.

Kulcsszavak: USA, őslakos nemzetek, önrendelkezés, önkormányzás, törzsi jogalkotás

Lajos Edina: Az emberi jogok védelmezése vagy a közigazgatás visszásságainak orvoslása?

Az intézmény gyökerei az 1700-as évek elejének Svédországáig vezetnek bennünket. Az ombudsman fogalmi körébe tartozó tisztségviselőket nemzetközi összevetésben sokféle névvel illetik, például nép ügyvédje, szószóló, nép jogvédő, mediátor stb… Az ombudsman klasszikusan a közigazgatás visszaéléseinek, méltánytalanságainak ellensúlyozására hivatott tisztségviselő volt. Emellett nemzetközi szinten mára elterjedt jelentése szerint az emberi jogok védelmezője.

Álláspontunk szerint e két megközelítés között nemhogy nem áll fenn ellentmondás, de a fogalmak kölcsönösen előfeltételezik is egymást. Az ombudsmanok eszköze az ajánlás, tehát „saft law”-t alkalmaznak, ami nem kikényszeríthető. A rendszerváltozást követően hazánkban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa töltötte be az általános ombudsmani funkciót, illetve volt két külön biztos. Az új rendszer egyfejűvé tette a struktúrát. Az alapvető jogok biztosa az általános ombudsman, akinek két helyettese van. Az egyik a jövő nemzedékek jogaiért, a másik a nemzetiségek jogaiért felel. A parlament az alapvető jogok biztosát azok közül a kiemelkedő tudású elméleti vagy legalább tízévi szakmai gyakorlattal rendelkező jogászok közül választja meg az összes képviselő legalább kétharmadának voksával, akik harmincötödik életévüket betöltötték, és az alapvető jogokat érintő eljárások lefolytatásában, felügyeletében vagy tudományos elméletében jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A jelölés joga az államfőé. Az ombudsmanhoz a közigazgatás működésének visszássága esetén lehet fordulni. Nem csupán közigazgatási, hanem közszolgáltatást végző szervet is ellenőrizhet a biztos.

Az alapvető jogok biztosa nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a bíróság, valamint az ügyészség nyomozást végző szerve kivételével az ügyészség tevékenységét. Az ombudsman kezdeményezni a ügyész fellépését, tehet büntetőfeljelentést, utólagos normakontrollt kérhet az Alkotmánybíróságtól.

Kulcsszavak: alapvető jogok biztosa, alapjogvédelem, visszásság, ombudsmani vizsgálat

Molnár Péter: Terminológiai változások az elektronikus közigazgatás területén

Az elektronikus közigazgatáshoz köthető jelenségek köre a technológia fejlődésével napról-napra bővül. A digitalizáció korában az e-közigazgatással összefüggő fogalmak értelmezése sok nehézséget okoz a gyakorló szakembereknek és a kutatóknak egyaránt. Írásomban – elsősorban a hazai és nemzetközi szakirodalomra támaszkodva – az egyes, a tárgyban gyakran használt kifejezések mögött rejlő jelentések feltárására teszek kísérletet, értelmezve az elektronikus közigazgatás, az elektronikus kormányzás és az elektronikus ügyintézés fogalmait, valamint az „elektronikus” és a „digitális közigazgatás” kifejezések közötti különbséget.

Kulcsszavak: közigazgatás, elektronikus közigazgatás, digitalizáció, digitális közigazgatás, elektronikus ügyintézés

Ripszám Dóra: A veszélyhelyzetről röviden, különös tekintettel annak aktualitására

A különleges jogrendet általánosságban olyan kivételes, szükség- vagy válsághelyzetben lehet bevezetni, amely a normális jogrend keretei között, a meglévő jogszabályok, illetve eljárások útján nem kezelhető eredményesen.

A különleges jogrenden belül is speciálisnak tekinthető a veszélyhelyzet, hiszen ez az egyetlen olyan eleme, amely nem az állam fegyveres védelmére irányul.

Részben a koronavírus járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet vezetett az Alaptörvény 9. módosításához, melynek értelmében a veszélyhelyzet szabályozása 2023. július 1-től a következők szerint alakul: „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény – különösen elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség – esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdethet ki.

Kulcsszavak: különleges jogrend, veszélyhelyzet, koronavírus, járvány

Szabó Imre Szilárd: Munkajogi kérdések az országgyűlési választásokról

Az országgyűlési választások időpontja nem minősül munkaszüneti napnak, így az ahhoz kapcsolódó eltérő munkajogi szabályok sem kerülnek munkajogi szempontból figyelembevételre. A gyakorlatban így sokszor jelentős kihívást okoz, hogy az általános munkarendtől eltérően munkát végző munkavállaló hogyan tud élni az Alaptörvényben rögzített szavazati jogával. A dolgozatban egyrészt ennek a problematikának a feloldására teszek – vázlatos – kísérletet, másrészt ismertetem, a választási eljárásban – alapvetően önkéntes részvétel alapján – munkát végző szavazatszámláló bizottság tagjaira vonatkozó munkajogi szabályokat; jelezve azt a szabályozási hiátust, ahol jogalkotó beavatkozása válhat szükségessé.

Kulcsszavak: munkajog, választások, szavazás, szavazatszámláló, szavazati jog

Tóth-Gyóllai Dániel: A magyarországi református lelkészképző intézmények állami elismerése

Jelen tanulmányban a Magyarországi Református Egyház lelkészképző intézményeit érintő rendszerváltás körüli felsőoktatás-politikai változásokról értekezem. Kutatási módszerem elsősorban jogi szövegek (törvények, rendeletek), s a jogalkotás mögött álló előkészítő munka (különösen is Országgyűlési naplók) megismerése és elemzése. Feltételezésem, hogy az utóbbi két évtized teológiai képzésére jelentős hatást gyakoroltak az állami elismerés következtében létrejött keretek. Célom bemutatni, hogy a református felsőoktatási intézmények működésének kereteire, s e keretek által közvetlenül a szervezési és oktatási tevékenységre miképpen hatott az 1993. évi felsőoktatási törvény által megvalósított állami elismerés. A tanulmányban ezért először az egyházi felsőoktatási intézmények rendszerváltáskori jogállásáról értekezem, majd általában véve az állami elismerés jelentőségét tárgyalom. Ezt követően részletesen elemzem az állami elismeréssel járó jogállásváltozás következményeit többek között az akkreditáció és a kreditrendszer bevezetése kapcsán, majd a szervezeti, oktatási és költségvetési autonómia területein.

Kulcsszavak: felsőoktatás-politika, rendszerváltás, református lelkészképzés, felsőoktatási törvény, Országgyűlés, akkreditáció, kreditrendszer

Történelemtudományi absztraktok

Bári Sándor: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének eszmerendszere

Jelen tanulmányomban a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének (MANSz.) havilapját, a Magyar Asszony 1921-1932 közötti lapszámait vettem vizsgálat alá. Az említett havilapra alapozva kívántam egyfelől megismerni a MANSz. nőképét. Másfelől a folyóiratban meglévő gondolatokat összehasonlítani az úgynevezett reformkonzervatívok, elsősorban Klebelsberg Kuno és Szekfű Gyula politikai gondolatrendszerével. A Magyar Asszony és azon keresztül a MANSz. nőképét vegyesnek mondhatjuk, hiszen a családi szerepvállalást illetően a hagyományos értékeket vallották. Ugyanakkor a társadalmi térről szólva nem határoztak meg elméleti korlátokat. Erre jó példát szolgáltat a felsőoktatás teljes megnyitásának szorgalmazása. A szociális és kulturális területeket kitűntetett figyelemmel illették, és ösztönözték a nők ezirányú fokozottabb mobilizációját. Ennek nemzetpolitikai jelentőséget tulajdonítottak. Ez pedig a szebbik nem hagyományos szerepének társadalomra történő kiterjesztésének tekinthető (társadalmi anyaság). E területeken végzett munkával a nemzet (lelki) egységét kívánták biztosítani. Ez pedig a reformkonzervatívok koncepciójával mutat párhuzamot. Munkásságukkal egyúttal az Egységes Párt konszolidációs politikájához is hozzá járultak.

Kulcsszavak: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, reformkonzervatív, Magyar Asszony, Horthy-korszak, jótékonysági-szociális tevékenységek, kulturális munka

Berek Patrícia: Egy elfeledett magyar zseni – Mihály Dénes, a Telehor feltalálója

“Te, én most olyan halász vagyok, aki képeket halászom ki az éterből.” Ez a mondat egy péceli villa teraszán hangzott el 1912-ben, éppen idén 110 éve, egy akkor 18 éves fiú szájából. A nővérének mondta, Editnek, aki ekkor a világon elsőként tudhatta meg, hogy kisöccse, Mihály Dénes feltalálta a televízió ősét, a távolbalátó készüléket. Ez a készülék végül Telehor néven vonult be a technika történelmébe. Számos egyéb találmány is őrzi nevét. Mihály Dénes az egyik legtermékenyebb magyar feltalálóként vonult be a tudománytörténetbe. Páratlan kreativitása és emberszeretete akkor is megnyilvánult, amikor a hitleri Németországban zsidó munkatársait igyekezett menteni a borzalmaktól. A tanulmány magyar és német forrásokból mutatja be az elfeledett magyar zsenit.

Kulcsszavak: Mihály Dénes, Telehor, televízió őse, feltaláló

Horváth Angelus: Egy ellentmondásos viszony: Jászi Oszkár és a zsidóság

Jászi Oszkárnak a zsidósághoz fűződő viszonya, valamint zsidó identitástudata (vagy annak hiánya) hosszú ideje szakmai viták tárgyát képezi. A polgári radikális ideológus asszimilálódó zsidó családba született, s már egyetemi évei alatt a progresszív eszmék elkötelezett képviselőjévé vált. Zsidó származását mintegy zárójelbe téve támadta politikai ellenfeleit, igen gyakran az antiszemitákéhoz hasonló retorikát alkalmazva, ami miatt sokan öngyűlölő zsidónak minősítették. Jászi rendre visszautasította az ilyen kritikákat, ám élete utolsó szakaszában elismerte, kirohanásai valóban számos félreértésre adhattak okot. Tanulmányomban Jászi írásaira, leveleire támaszkodva megpróbálom bemutatni azokat a kritikus pontokat, melyeken keresztül jobban megérthetőek sajátos nézetei, különös tekintettel a „zsidókérdésben” elfoglalt álláspontjára. Véleményem szerint Jászi esetében megalapozott beszélhetünk önantiszemitizmusról, valamint arról is, hogy kíméletlen szóhasználata – főként az 1910-es években – hozzájárult a zsidóság elleni érzelmek felkorbácsolásában.

Kulcsszavak: zsidó identitás, antiszemitizmus, zsidó öngyűlölet, szocializmus, közösségi identitás

Kiss Anna: A vietnámi háború magyarországi reprezentációjához tartozó források és lehetséges elemzési módjaik

A vietnámi háború volt a hidegháború egyik legmeghatározóbb konfliktusa, mely a médiában is kiemelt szerepet töltött be. Ahhoz, hogy egy átfogó képet kaphassunk a vietnámi háború magyarországi reprezentációjáról meg kell vizsgálnunk a rendelkezésünkre álló forrásokat, ezek lehetnek levéltári források, újságcikkek, visszaemlékezések és számos egyéb dokumentum. A forrásokat az elemzés során megfelelő kritikai attitűddel kell vizsgálni, hiszen számos tényező befolyásolhatja a tartalmukat. Ehhez a folyamathoz hívhatjuk segítségül a diskurzuselemzést, amely alkalmazásával könnyedén rétegeire bonthatjuk a szövegeket. A sajtó vizsgálatakor többek között érdemes megfigyelni a cikkek elhelyezkedését, terjedelmét, azt, hogy milyen más hírek kapnak helyet az adott oldalon.

Kulcsszavak: vietnámi háború, hidegháború, sajtóelemzés, diskurzuselemzés, helikopterszerencsétlenség

Kiss-Mikó Nikoletta: Várjobbágyságtól a köznemességig: A Rádayak eredettörténete

A rádai Ráday család számos, neves tagja vált ismertté a magyarországi tudományos- és hitélet fontos szereplőjeként. A família saját történetét a 11. századig, a Nápoly melletti Caserta településig vezette vissza. Az innen származó Rátót, vagy Ratold nemzetség adta azokat a „mitikus ősöket”, akikre Ráday I. Gedeon is utalt családfakutatásának jegyzeteiben. Ezek, és a belőlük Kazinczy Ferenc által 1827-ben megszerkesztett Rádayak című munkája mutatta be először a nagy hatású nemesi családot. A Rádayak őstörténete legalább olyan ködös, mint korai birtoktörténetük részletei, annyi azonban bizonyos, hogy a 14–15. század során a család rádai birtokterületének több része is elzálogosításra került. A zálog összegét új birtokok vételére, s előnyös házasságok megkötésére használták fel. Így a 16. századtól e kisnemesi família egyre feljebb jutott a társadalmi ranglétrán. A 17. századtól kezdődően a Rádayak gazdasági létalapját biztosító birtokállomány főként a Nógrád, s Pest-Pilis-Solt vármegyei földterületekből tevődött össze. A fenti részletadatok megismerésének elengedhetetlen eszköze volt a levéltári kutatások okleveles emlékeinek, és a korábbi családfakutatások eredményeinek összevetése, különös tekintettel a megkötött házasságok vallási összetételére. Ennek vizsgálatából kitűnik, hogy a református Ráday család felekezeti alapon és stratégiai célok mentén egyaránt igyekezett sikeresen pozícionálni magát.

Kulcsszavak: Ráday, nemzetség, birtoktörténet, házasság, vallás

Kovács Balázs: A „szocreál” és a „szocmodern” határán A Fiastyúk utcai lakótelep építéstörténete

A második világháború után Magyarországon fokozatosan a sztálini modell vált uralkodóvá. Ez az átrendező az élet minden területén elérhető volt. A „munkásosztályt” képviselő Kommunista Párt kényszeriparosítással nagyszabású lakásépítésbe kezdett. Minderre a háború pusztítása miatt volt szükség. A lakótelep-építés Budapest újjáépítésének fő elemévé vált. A főváros XIII. kerületének ipari része alkalmas volt lakóházak építésére. Így került kialakításra a Fiastyúk utca és a Rákos patak által határolt terület „szocreál” stílusban. A világpolitika hatására a „szocialista” stílus 1953-tól fokozatosan visszaszorult, és a költséghatékonyabb „szocmodern” vette át a helyét a tervezésben. A Fiastyúk utcai lakótelep esetében milyen stíluskülönbségek figyelhetőek meg, illetve miképpen változtatatott a terveken a „történelem”? Módszertanilag a levéltári tervforrásokat leíró eszközzel vettem elemzés alá. Nem volt célom a diktatórikus hatalom építészetre ráerőszakolt stílusainak esztétikai bírálata. A fogalmakat bemutatásszerűen jelenítettem meg, felmutatva a róluk szóló szakmai-közéleti ellentéteket is. Végkövetkeztetésem, hogy a lakótelep kétféle stílusban épült meg, ám ennek ellenére is egység a városképi jellege. A tanulmány – a célját tekintve – a történettudomány mellett épület- és építéstörténeti kontextusban értelmezhető.

Kulcsszavak: „szocreál”, „szocmodern”, Fiastyúk utcai , építéstörténet, jelentésparadigma

Semsey Enikő: Németország politika- és művelődéstörténetéről az 1951-ben Kelet-Berlinben felállított Sztálin-szobor kapcsán

A tanulmányom célja Németország világháború utáni politika- és művelődéstörténetének rövid bemutatása. A főbb elemeiben megvilágított tartalmi háttér bemutatása után térek rá az 1951-ben Kelet-Berlinben felállított Sztálin-szobor sorsára, amelyen keresztül azt a politikai ideológiát igyekeztem bemutatni, amely hűen tükrözte milyen jelentőséggel bírt szovjet-rendszer a két részre szakadt Németország keleti oldalán. Munkám során a Lukas Verlag ” Der Rote Gott- Stalin und die Deutschen” című kötetét használtam, valamint korabeli sajtóforrásokkal dolgoztam. Kutatásomban arra a következtetésre jutottam, hogy a szobor vizuális megfogalmazásként, a mindennapi élet állandó elemeként, fontos– és vitatott–  részévé válhatott az 1949-1991 közötti időszakban a német nemzeti identitásnak.

Kulcsszavak: Németország 1945 utáni történelme, Sztálin szobor Kelet-Berlinben, német nemzeti identitás, Szocialista realizmus

Timári Krisztián Attila: A Habsburg Birodalom keleti politikai rendszere és útja az utolsó törökellenes háborúba

A keleti politika II. József császár idejében erősen felértékelődött, mivel a nyugati területszerzés bonyolult diplomáciai és katonai küzdelmek árán sem hozott eredményt. Nagy Katalin és birodalma is hasonlóan hódító szándékot mutatott, így a kapcsolatfelvétel után a közös cél az Oszmán Birodalom legyőzése volt. Az 1780-as évtizedben formálódó szövetségek és események eleinte késleltették a háború kirobbanását, de közös találkozók a két uralkodó között előrevetítettek egy olyan háborút, amire egyik birodalom sem készülhetett fel teljesen. A császár és a cárnő, illetve a szűk körükbe tartozó államférfiak leveleinek bevonásával könnyebben lehet azonosítani a két fél óvatosságát a másik felé, illetve a körvonalazódni látszó hódítások szétosztását. Az események sodrásában és számos kudarc után a keleti politika végül súlyos döntésre kényszerítette a Habsburg Birodalmat. A háború végül elkerülhetetlenné vált és megtörte a viszonylagos békét a keleti területeken.

Kulcsszavak: Diplomácia, Háború, Habsburg Birodalom

Tolnai Gyula: Adalékok Nagykőrös 1918-1919 közötti történetéhez

A tanulmány megírásával célom az volt, hogy az épségben megmaradt levéltári források és a vonatkozó szakirodalom segítségével olyan képet alkossak Nagykőrös 1918 és 1919 közötti történetéről, melyből az alábbi témák kikristályosodnak ki előttünk. Mégpedig: hogyan küzd egy mezőváros a túlélésért az I. világháború által okozott társadalmi és gazdasági regressziót követően. Hogyan változik meg a helyzet, amikor a Magyarországi Tanácsköztársaság rendszere a városban is megjelenik, teljesen felborítva az addigi társadalmi és gazdasági status quot, melyen az ezt követő román megszállás nemhogy javít, hanem csak tovább ront. Legvégül pedig, hogy hogyan képes ezek után a város elindulni a konszolidáció útján a Nemzeti Hadsereg egységeinek bevonulását követően.

Kulcsszavak: Helytörténet, társadalomtörténet, gazdaságtörténet, Nagykőrös, nagy háború, Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, Román megszállás, Nemzeti Hadsereg, Horthy

KRE-DIt 2022/1 Abstracts/Resümees

Abstracts in theological studies

Péter Balogh: The Role of the Unity of Christians in Mission – The Example of Cooperation of the Apostle Paul and his Partners

The study examines the role of unity in the context of missiology. We can state that the unity of Christians supports the purpose of mission in itself, because experiencing love makes belonging to a community appealing. Besides, cooperation and the harmonized unity of spiritual gifts are necessary in the effectiveness of active involvement in mission. Based on literature on missiology we examine the role of relationships along the internal and external directions. We briefly summarize the teaching of the Apostle Paul concerning relationships which is demonstrated in his writings as well as his life’s example. His personal relationships, his co-workers and his contacts within the church stand as a model to us, helping the leaders to support cooperation, and also helping the members of the church to recognize and fulfil their role as partners in the harmonized unity of the body.

Keywords: mission, unity, relationship, the Apostle Paul

Gyopárka Jakabné Köves: Methodology of Covenant Theology

Covenant theology struggled from the beginning of the 16th century to the present day with the tension of unity and plurality in methodological approaches. From the Reformation federal theology strictly insisted on explanations based on exegetics of Scripture. However, the distinction between two or three main covenants divides covenant theology in two different approaches. This paper shows how Protestant federal theology explain the covenant of works and, the pactum salutis alongside the covenant of grace, and the research exposes  the criticisms that regards God’s covenant with man as alone the covenant of grace. At the diachronic examination, the question arises concerning the relationship of covenant theology to the Ramist method. In the paper I argue that there is a close relationship between them, although the theological idea of two separate covenants is not an effect of Ramism.

Keywords: Covenant theology, methodology, covenant of works, covenant of grace, pactum salutis, Ramism

Zsolt Pétery-Schmidt: What Makes Theology Theological? The Way of Colin Gunton and John Webster into the Sphere of Dogmatics

The study seeks to identify the distinctive features of the discipline of theology. This is done with the help of the works of Colin E. Gunton (1941-2003) and John B. Webster (1955-2016) written in the field of dogmatica prolegomena. The authors are not well known in the Hungarian theological literature, despite the fact that they were internationally important and recognized theologians. Following Gunton’s seminal work (The One, the Three and the Many) the study takes into account the modern culture as the context for a contemporary theology. The tautology borrowed from Webster (Theological theology) helps to highlight the enduring value of theology in the context of modernity. The unpacking of the tautology for the protestant systematic theology is possible if one understands dogmatics as the holy discipline. In order to do this, it is important to be aware of the following paradox: theology cannot accept the anthropological foundations of the academic world, but it cannot be excluded from this world without undermining one of the main principles of academic research: diversity of opinion. The conclusion of the paper is: “What makes theology theological? By reflecting with responsibility the essence of God in the world through sanctified human reason. In this, theology is institutionally manifested as church in every sphere of life.”

Keywords: Webster, Gunton, theological theology, modernity, dogmatica prolegomena, holy

Zoltánné Stifler: „Semper Reformanda” within the Framework of the Digital Age in German and Hungarian Speaking Areas

„Semper reformanda”- The Church is always in need of renewal. This idea is not unknown to the 21st century church eighter. The digitalization has opened up new ways to preach the gospel. These wasy have to be studied in depth and they have to have theological fundation. Perhaps we can boldly state that a new theological discipline is being born.  This study has examined with special attention the relations of the media with the Church in Swiss, German and Hungarian areas. After summing up the inner- and outherstate results our focus was on the ifficiancy and usebility of massmedia and of it’s communicational aspekts. I addressed the communicational problems brought about by the postmodern age in order to get a more nuanced picture of the impact of media on society.

Keywords: semper reformanda, digital, communication, reformation, digital

Abstracts of legal science studies

Brigitta Adler: Protocol and human rights: thoughts on the customs determining the practice of maternity care

The aim of this paper is to present – through a critical analysis – the functioning and characteristics of the obstetric system in Hungary through some of the basic practices of obstetric care that have been established and consolidated in Hungary, and through this, draw attention to its harmful practices.

This paper specifically addresses, among other things, the issue of consent and self-determination; it touches upon some routine practices, such as the prohibition of free movement during childbirth, the use of unindicated caesarean section, or paternalism.

Consistent with the findings of evidence-based medicine, it can be stated that the routine, unlawful practices described in this paper cannot be justified from a medical, legal or ethical perspective. The paper concludes that there is a need for a review of policies, protocols and practices that determine the quality of care and for the development of a nationally consistent set of procedures.

Keywords: maternity, legal custom in obsteric and midwifery care, patient rights, perinatal infringements, dignity in childbirth

Róbert Holló: American Indian Self-Determination: Brief History and The Political Economy of a Policy that Works

No right is said to be more sacred to any nation, to any people, than the right for freely determine its cultural, economic, social and – of course – political future without any other interference coming from outside. The mightiest realization of this right shows itself when nations can freely govern themselves. When this occurs, it is called the right Self-Determination. And when it is practiced it is named Self-Governance.

From Chief Justice Marshall’s Indian law trilogy and many of his other landmark decisions, through other legislations, the Indian Self-Determination and Education Assistance Act of 1975 (ISDEAA) serves as a cornerstone of the modern federal Indian policy in the USA. In 1988, amendments to the ISDEAA created broadened the tribal self-governance leading the native American nations towards to their once-was-lived freedom for self-determination derived from their inherent tribal sovereignty. By providing a statutory basis for the broader movement of tribal self-governance, the tribal legislation, and recognizing its parliamentary-like special body formations advanced the proposition that Indian nations can provide better governmental and legislative services to their own members than can distant federal bureaucracies. Expanded and refined in subsequent legislation in 1994 and 2000, the Self-Governance Policy has proven so successful that today over 50% of all federal Indian nations assembled some kind of body for their own legislation and chose their affairs are carried out by themselves rather than federal agencies.

This article reviews the history of the modern U.S. federal Indian policy as well as casts light to basic forms and elements self-governance and its forms of bodies of tribal legislation of native American nations, points out the biggest challenges to the continued growth of legislation, and raises ideas to possible directions that could take in the coming years.

Keywords: USA, native American nations, self-determination, self-governance, legislation of native American nations

Edina Lajos: Protecting human rights or remedying maladministration?

The roots of the institution can be traced back to Sweden in the early 1700s.The ombudsman is known internationally by a variety of names, such as people’s advocate, people’s lawyer, people’s rights defender, mediator, etc… The ombudsman is classically an official charged with countering maladministration and injustice. It is also internationally recognised as a defender of human rights.

 In our view, not only is there no contradiction between these two approaches, but the concepts are mutually presuppositional. The ombudsmen’s tool is recommendation, i.e. they apply “soft law”, which cannot be enforced. After the change of regime in Hungary, the Parliamentary Commissioner for Citizens’ Rights fulfilled the general ombudsman function, and there were two separate ombudsmen. The new system made the structure single-headed. The Commissioner for Fundamental Rights is the general ombudsman, who has two deputies. One is responsible for the rights of future generations and the other for nationality rights. The Ombudsman is elected by Parliament from among lawyers of outstanding academic or professional standing with at least ten years’ experience, by a majority of at least two-thirds of all Members, who are at least thirty-five years of age and have considerable experience in the conduct, supervision or academic theory of proceedings concerning fundamental rights. The Head of State shall have the right of nomination. The Ombudsman may be called upon to hear cases of maladministration. The Ombudsman may also inspect bodies providing public services, not just the administration. The Commissioner for Fundamental Rights may not investigate the activities of the Parliament, the President of the Republic, the Constitutional Court, the State Audit Office, the Court of Audit, or the prosecution service, with the exception of the investigative bodies of the Public Prosecutor’s Office. The Ombudsman may initiate action by the prosecutor, file a criminal complaint and request the Constitutional Court to review the norms after the event.

Keywords: commissioner for fundamental rights, protection of fundamental rights, maladministration, ombudsman’s investigation

Péter Molnár: Terminology changes in the field of eGovernment

The phenomena related to eGovernment are constantly evolving as technology develops. In the era of digitalisation, the understanding of eGovernment concepts is a source of many difficulties for practitioners and researchers alike. In this paper (based on the Hungarian and international professional literature), I will attempt to explore the meanings behind some of the commonly used terms in this field by interpreting the concepts of eGovernment, eGovernance and eAdministration, and the difference between the terms „electronic” and „digital” government.

Keywords: public administration, eGovernment, digitalization, digital government, eAdministration

Dóra Ripszám: Briefly about the State of danger, especially with regard to its topicality

The special legal order can in general be introduced in exceptional situations of emergency or crisis which cannot be effectively managed within the framework of the normal legal order, through existing legislation or procedures.

The State of danger can also be considered special within the special legal order, since it is the only element that is not aimed at the armed protection of the state.

In part, the State of danger declared in connection with the coronavirus pandemic led to the 9th amendment of the Fundamental Law of Hungary, according to which the regulation of the state of danger will be as follows from 1 July 2023: In the event of a serious event endangering the safety of life and property, in particular an elementary calamity or industrial accident, and in order to avert the consequences of these, the Government may declare a state of danger in order to avert the consequences of these disasters.

Keywords: special legal order, State of danger, coronavirus, pandemic

Imre Szilárd Szabó: Questions of labour law regarding parliamentary elections

The date of the parliamentary elections is not considered as a public holiday, so the different labour law rules giverning it are not taken into account from a labour law point of view. In practice, this often results in a significant challenge as to how employees working outside the normal working hours can exercise their constitutional voting right. In this paper, I will briefly attempt to resolve this problem, also describing the labour law rules applicable to members of the ballot-counting committee,  who generally work on a voluntary basis, indicating the regulatory gap where legislative intervention may be necessary.

Keywords: labour law, elections, voting, vote counter, right to vote

Dániel Tóth-Gyóllai: State recognition of reformed theological colleges in Hungary

The present study explores the changes of higher education politics affecting the institutions of theological education in the Hungarian Reformed Church during the period of the fall of communism in Hungary. My research method rests primarily on the study and analysis of legal texts and preparatory works of legislation, especially those concerning theological higher education. I assume that the “state recognition” of reformed colleges made a great impact on tuitional as well as organizational aspects of theological education in the past two decades. My goal is to present how and to what extent the 1993 state recognition influence the organizational and educational activity of reformed theological universities and colleges. Therefore, I will first concentrate on the legal status of theological institutions in the historic era of transition of 1989 in Hungary, followed by a discussion of the importance of state recognition in general. I will then analyze the consequences of the alteration of legal terms resulting from state recognition and the introduction of the credit system and how these affected organizational, educational and budgetary autonomy.

Keywords: state recognition, Hungary, higher education policy, transition, end of Communism, reformed theological colleges, higher education act, Parliament, accreditation, credit system

Abstracts in historical studies/Geschichtswissenschaftliche Resümees

Sándor Bári: Ideology of National Association of Hungarian Women

In this study I researched the monthly paper of the National Association of Hungarian Women (MANSz.) named “Magyar Asszony” focusing on its releases between 1921-1932. On one hand I aimed to investigate the general female image of MANsz. On the other hand I wanted to compare the ideas presented in the paper with the ideology of the so called reform conservatives such as Klebelsberg Kuno and Gyula Szekfű. The female image portrayed in Magyar asszony was mixed, when it came to women’s role in the family it reached back to traditional values. At the same time when it came to women’s role in society they wanted to define no limitations. A good example of this is supporting the idea of completely opening higher education to women. They paid special attention to social and cultural fields, driving the increased mobilization of women towards these areas. They acknowledged this idea as a national political issue. This can be viewed as the expansion of the traditional female role to wider society (social motherhood). With this they aimed to to ensure national spiritual unity. This idea was similar to reform conservative concepts. Their work also contributed to the consolidation policy of the Unified Party.

Keywords: National Association of Hungarian Women, reform conservative, Magyar Asszony, Horthy-era, charitable-social activities, cultural work

Patrícia Berek: Ein Vergessenes Ungarisches Genie Dénes Mihály, Erfinder des Telehor

„Hey, ich bin jetzt ein Fischer, der Bilder aus dem Äther fischt!” Dieser Satz wurde 1912, genau vor 110 Jahren, auf der Terrasse einer Villa in Pécel von einem damals 18-jährigen Jungen geäußert. Er sagte es zu seiner Schwester Edit, die als erste Person auf der Welt erfuhr, dass sein jüngerer Bruder Dénes Mihály gerade den Vorläufer des Fernsehens, den Fernsehapparat, erfunden hatte. Dieses Gerät sollte schließlich als Telehor in die Geschichte der Technik eingehen. Das war nicht seine einzige Innovation. Auch viele andere Erfindungen tragen seinen Namen. Dénes Mihály ist einer der produktivsten ungarischen Erfinder in der Geschichte der Wissenschaft. Seine beispiellose Kreativität und Philanthropie zeigten sich auch, als er versuchte, seine jüdischen Kollegen vor den Schrecken in Hitlerdeutschland zu retten. Diese Studie stellt anhand ungarischer und deutscher Quellen das vergessene ungarische Genie vor.

Schlagwörter: Dénes Mihály, Telehor, Fernsehapparat, Erfinder

Angelus Horváth: A controversial affair: Oszkár Jászi and the Jewish community

Oszkár Jászi’s relationship to the Jewish community and his Jewish identity (or lack thereof) have long been the subject of professional debate. Jászi was born into a socially integrated Jewish family and became a committed advocate of progressive ideas during his university years. Forgetting his Jewish origins, he attacked his political opponents, often using rhetoric similar to that of anti-Semites, which led many to label him an anti-Semite or a self-hating Jew. Jászi always rejected such criticism, but in the latter part of his life he admitted that his attacks may indeed have given rise to many misunderstandings. In my study, I will draw on Jászi’s writings and letters to try to present the critical points through which his views, especially his position on the ʿJewish questionʾ, can be better understood. In my opinion, in Jászi’s case, we can rightly speak of self-antisemitism, and also of the fact that his harsh use of words, especially in the 1910s, contributed to the intensification of anti-Jewish sentiment.

Keywords: Jewish identity, antisemitism, Jewish self-hatred, socialism,Ni community identity

Anna Kiss: The possible analysis methods of the representation of the Vietnam War in hungarian point of view

Vietnam War was one of the most determinative conflict through the period of Cold War and it had a key role in the media broadcastings. To get a comprehensive overview about the representation of Vietnam War’s hungarian point of view we have to analyse the available sources like archive articles, memories and other documents. Through the method of the analysis we have to have a critical attitude because there are several factors which affects on the content of the documents. In this case we can use the Critical Discourse Analyse method with which we can disassemble the texts to layers. Through the analysis of the press we can observe the location and the extent of the articles, and the nearby articles on the specified page.

Keywords: Vietnam War, Cold War, press analysis, Critical Discourse Analysis, helicopter disaster

Nikoletta Kiss-Mikó: From castle serfs to nobility: The origins of the Ráday family

The Ráday family had several of its members known as players in the evolution of Hungarian clerical and scientific life. According to the family tradition, they traced back their roots to the eleventh century, and to the city of Caserta near Naples. Members of the Ratold (or Rátót) kindred were the “mythical ancestors” mentioned by Gedeon I Ráday, in his genealogical research. The present paper discusses first the history of the impactful noble family, in comparison with the work entitled “A Rádayak” by Ferenc Kazinczy and published in 1827. Origins of the Rádays are just as foggy as their early estate history itself. However, it could be stated that during the fourteenth and fifteenth centuries parts of their landed estates became hypothecated. The sums from these manoeuvres were used for acquiring more estates, and to support strategically important marriages. Thus, from being part of lower nobility the Ráday family rose step by step to gain more and more power. From the seventeenth century, the landed estates owned by the family members were mostly situated in Nógrád, and Pest-Pilis-Solt Counties. Details stated above were discovered by comparing archival data with the results of previous genealogy research, especially with regard to the religious background of the marriages mentioned above. By examining these marriages, it is clear that the Ráday family, as adherent of the Reformed Church, has positioned itself both religiously and strategically successfully.

Keywords: Ráday, genus, estate history, marriage, religious

Balázs Kovács: On the border of “socreal” and “socmodern” The construction history of the housing estate on Fiastyúk Street

After the Second World War, the Stalinist model gradually became dominant in Hungary. This rearranger was available in all areas of life. The Communist Party, representing the ‘working class’, began large-scale housing construction with forced industrialization. All this was necessary because of the destruction of the war. Housing estate construction has become a major element in the reconstruction of Budapest. The industrial part of the thirteenth district of the capital was suitable for the construction of residential houses. This is how the area bounded by Fiastyúk Street and the Rákos stream was designed in a “socreal” style. As a result of world politics, the “socialist” style gradually declined from 1953, and the more cost-effective “socmodern” took its place in design. In the case of the housing estate on Fiastyúk Street, what style differences can be observed, and how has “history” changed the plans? Methodologically, I analyzed it with a tool describing archival design sources. It was not my intention to critique the aesthetic styles of dictatorial power imposed on architecture. I presented the concepts in a presentation way, also showing the professional-public contradictions about them. My conclusion is that the housing estate was built in two styles, yet its urban character is unity. In addition to historical science, the study can be interpreted in the context of building and construction history.

Keywords: socialist realism, „socmodern”, Fiastyúk street warren, construction history, meaning paradigm

Enikő Semsey: About Germany’s political- and cultural history connecting to the Stalin-statue set up in East-Berlin, 1951

The goal of my study is to briefly present the political and cultural history of Germany after the second World War. After  highlighting the main elements of its background , I study the fate of the Stalin statue built in East Berlin in 1951, through which I tried to present the political ideology that faithfully reflected the significance of the Soviet system on the eastern part of the divided Germany. During my work I used Lukas Verlag’s book Der Rote Gott – Stalin and „die Deutschen” titled volume and worked with contemporary press sources. In my research, I came to the conclusion that the sculpture, as a visual formulation, as a permanent element of everyday life, may have become an important – and controversial – part of German national identity between 1949 and 1991.

Keywords: German history after 1945, Stalin-statue in East-Berlin, german national identity, social realism

Krisztián Attila Timári: The political system of the Habsburg Empire in the East and the road to the last Turkish war

The policy towards the East was highly valorized under Emperor Joseph II, as the conquest of territory in the West did not bring results even at the cost of complicated diplomatic and military struggles. Catherine the Great and her empire showed a similar desire for conquest, so the common goal after contact was the defeat of the Ottoman Empire. The alliances and events that took shape in the 1780s initially delayed the outbreak of war, but joint meetings between the two rulers foreshadowed a war for which neither empire could be fully prepared. The inclusion of the letters makes it easier to identify the wariness of each side towards the other and the distribution of conquests that seemed to be in the offing. In the drift of events and after a series of setbacks, the politics of the East finally forced the Habsburg Empire to make a serious decision. War finally became inevitable and broke the relative peace in the eastern territories.

Keywords: Policy, War, Turks, Habsburg Empire

Gyula Tolnai: Contributions to the history of Nagykőrös between 1918-1919

The aim of the following study is to process a slice of the local, economic, and military history of Nagykőrös between 1918 and 1920, those that have barely been presented before. It strives to paint a picture about the history of Nagykőrös between 1918 and 1920 with the help of the rich archival material that remains as well as knowledge on the literature of the topic. The following points will take shape as the essay continues to unfold. Firstly, how a market town struggles to survive social and economic regressions caused by the World War I. Secondly, how will the situation change when the institutional system of the Hungarian Soviet Republic enters the city completely overturning the current social and economic status quo, which the subsequent Romanian occupation not improves, but only worsens. Finally, how can the city then embark on a path of consolidation following the entry of National Army units.

Keywords: Local history, social history, economic history, Nagykőrös, The Great War, Hungarian Soviet Republic, Romanian occupation, National Army, Horthy

KRE-DIt 2021/2 abstracts

Abstracts in theological studies

Kata Pető-Veres: Changes in baptism in the light of the responses to the 1968 liturgical survey of the Reformed Church in Hungary

The movement for the renewal of the liturgy could not escape the attention of the Reformed Church in Hungary. The church leadership felt that the time had come for a new Liturgical Book to be drawn up and the current Ravasz Agenda to be replaced, one of the, perhaps zero, steps in this process being the national liturgical questionnaire sent out before Easter 1968. The questionnaire asked about the usability of the current so-called Ravasz─ liturgy and gave the clergy the space to express their opinions and make their own suggestions. The topic of the questions included, among others, homily services, sacrament services, confirmation or funerals. In my study, I will look at the responses to baptism, which give an insight into the church life in the period of the socialist dictatorship, its views on worship and sacrament, and also serve as a comparison for today’s pastors, who may face different problems, but individualism and diversity are still a problem.

Keywords: 20. century, liturgy, baptism, individualisation, survey

Abstracts of legal science studies

Zsolt Gonda: The energy efficiency system (EES)

The aim of the study is to present the most important rules of the energy efficiency system, the EES, during which the author intends to present the implementation of the European Union legal acts for the purpose of legal harmonization into Hungarian law.

Keywords: Energy law, law of european union, energy efficiency system

Zsolt Gonda: Key legal issues related to self-driving cars

The proliferation of self-driving cars is a complex industrial, technological, technical and regulatory issue that will require a long transition period when self-driving and non-self-driving cars will share the roads. The rapid pace of technological development will have a significant impact on the transport sector, both in robotics and artificial intelligence, and self-driving vehicles will greatly change our daily lives, the future of international road transport, improve road safety, increase mobility and reduce environmental impact. negative effects.

Keywords: Legal issues of self-driving cars, legal issues of artificial intelligence

Péter Molnár: Comparison of the new Chinese Personal Data Protection Law (PIPL) with GDPR and CCPA

In this paper we complie the new Personal Data Protection Law of the People’s Republic of China with the EU’s General Data Protection Regulation and the Californian CCPA. After reviewing the evolution of data protection legislation worldwide, we identify commonalities and key differences, helping the work of both researchers and practitioners.

Keywords: PIPL, Chinese data protection law, GDPR, CCPA, privacy

Ágnes Orbánné Szél Napsugár: The impact of Article 12 of the New York Convention on the development of child-centered justice

Children come into contact with the justice system in many different occasions and ways. The UNCRC Article 12 provides that children have the right to have opinion and for these opinions to be heard and taken seriously. The Council of Europe created the guidelines  of child -friendly justice.  Article 12 is  the most important element of child -friendly justice. These two major component joins in the Hungarian Civil Procedure Code (HCPC). This paper sets two aims: briefly introduces the Art 12 of UNCRC and the meaning of child -friendly justice, secondly outlines the corresponding rules in the Hungarian Code of Civil Procedure.

Keywords: UNCRC, Art 12, child-friendly justice, rigth to be heard, HCPC

Ágnes Orbánné Szél Napsugár: The possibility of granting the right to information in matrimonial proceedings involving minors – a spectacular individual gesture or effective legal protection?

In recent decades, the procedural situation of children in civil proceedings, especially in family law, has changed, meanwhile the tokenistic concept of children situation and rights declined.  However, their representation during the proceedings and their right to information is still in need of improvement. A unique, highly publicised example of the child’s right to information was a letter from a British judge, who explained the judgment to a minor, has not become a standard practice. In order to provide the right to information and, in parallel, the representation of minors, I would like present briefly the example of the Spanish civil prosecutor: the fiscal, who could replace the court appointed guardian, which position is regulated in the current Hungarian Civil Procedure Code.

Keywords: Child-centred justice, judge’s letter, right to information, fiscal, court appointed guardian, Hungarian Civil Procedure Code

Adrienn Ronga: The Brexit’s public law and economic law impacts for the United Kingdom

The study focuses primarily on the current public law situation in the United Kingdom after Brexit, as well as its economic and future trends and the process of transformation of trade. In this context, I will describe the changes in the areas of the various industries in the UK economy, highlighting the emerging effects of trade, finance and the labor market, in the light of the emergence of Brexit. Overall, the aim of the study was to present and interpret certain economically relevant aspects of the implementation of the Brexit complex from a public law and economic point of view.

Keywords: European Union law, Brexit, public law, commercial law, financial law, labour law

Abstracts in historical studies

Kata Demeter: The „one-child system” in János Kodolányi’s publications

János Kodolányi was a prominent figure of the 20th century Hungarian literature and the „populist” writers movement. Starting from the 1920s János Kodolányi, who lived in the Ormánság, was interested in southern Baranya’s peasant life and the mentality of the „one-child system”, at that time, his writing talent manifested in his literary works. Soon after, he began to write publications, where he explored the subject in a manner typical of „populist” writers. His writings included strong critique of the middle class, critique of capitalism and the threat of German conquest. A main characteristic of his thinking was that he didn’t consider the custom of southern Baranya’s folk as a peculiarity of the region, rather as a problem that would seal the fate of the entire Hungarian nation. In my work I’m going to systematize Kodolányi’s image of the „one-child system”, based on the above mentioned aspects and his publicated works.

Keywords: Horthy era, hungarian peasantry, „one-child system”, „populist” writers movement, János Kodolányi

Kristóf Keller-Deák: The Váh Valley in the centre of military intelligence

In the period between the two world wars, the task of the Hungarian military attachés was to manage and organize the intelligence in the given country. Their task was to obtain information, which meant any information about the host country’s army or any activities related to the army. This was also the case in Czechoslovakia, which was of paramount importance in the era. As a result, the attachés shared any news and information of a military nature in their reports. Such a series of reports is about when in 1933 the then military attaché, lieutenant colonel Géza Lakatos, noticed the construction work in the Váh Valley, which he attributed to military purposes, so he reported the process of constructions in the region in several intelligence reports.

Keywords: Géza Lakatos, military attaché, Czechoslovakia, intelligence, reports, Váh Valley, industry

Krisztina Dóra Fodor: Syneros martyr, the ‘monachus’ in the light of the passions and martyrologies

This study analyzes the monastic tradition of Syneros martyr, who was one of the Pannonian martyrs under the Diocletianic persecution. The early researchers were embarrassed by the assumption of using the monachus word in the early 300’s years, since the first using of this word happened in the second half of the 4th Century in this area of the Roman Empire. The two survived passions about Syneros martyr do not help us to give the answer, because one of them conains the word monachus, but the other does not. In this study we are taking all the sources starting with the first insciptions in the cemetery of Sirmium, and after we continue with the copies of the Martyrologium Hieronymianum, the historical martyrologies and finally the tradition of the manuscripts of the passions. It can be determined from the sources that the word monachus could be a subsequent expansion. But this expansion was made by not the author / copier of the passion but the authors of the historical martyrologies, an anonymus author from Lyon in the early 9th Century. He created the monastic tradition of Syneros, which tradition returns in the passion of the 14th Century. This study tries to prove (strongly insisting on the sources), that Syneros could not be a monastic saint.

Keywords: Pannonia, Sirmium, Christian persecution, Syneros, martyr, monachus, monastic, martyrology

István Pap: The Financing role of the Central Commercial and Industtial Bank Limited Liabilizy Company in Budapest tenement houses and housing constructions (1908-1911)

In the first decade of the last century, masses came to Budapest from the countryside in order to find a job, although the housing capacity of the capital did not increase with it. Small-scales employees and workers faced the worst situation. Seeing this problem,various constraction contractors were provided loans by the Central Commercial and Industrial Bank for the building of rental houses in various parts of Budapest. These measures helped to reduce the housing shortage in the capital. This paper is to analyze these documents of the Central Commercial and Industrial Bank.

Keywords: Central Commercial and Industrial Bank, official colonies, István Bárczy, Budapest urban development plans

István Pap: Castiglioni Camillo and the first three businesses year of the Hungaraian-Italian Bank

Camillo Castiglioni, a financial genius, played a prominent role in 1920 in the establishment of the Hungarian-Italian Bank. Int he time between 1920 and 1923 the bank developed rapidly. He held shares in great amounts in various industrial and commercial companies. After the peacemaking in 1920 Hungary played a significant role in retail and corporate lending, also promoting the country’s economic development. The bank was part of the Eastern European expansion of Banca Commerciale Italiana. This paper focuses on the work of Cammillo Castiglioni in this time-periode at the directorate of Hungarian-Italian Bank.

Keywords: Camillo Castiglioni, Hungarian-Italian Bank, corporate shares, bank loans

Dániel Rátvay-Nagy: The numbers and proportions of students in science specialized schools based on native language and religion in four Hungarian cities between 1867-1914

In the second half of the 19th century a new secondary school type came to be in Hungary, which specialized in science. This new school type was based on Austrian-Prussian design, were not really popular according to the current stance of historiography. During the dualism only 15% of Hungarian students studied in real schools, while in Austria 30% of students went to real schools. The examined real schools actually show growth in this period, working on full capacity more than once over the years. The students of these real schools were mostly native speakers of hungarian. There may be a connection between the orders of the Ministry of Education and Religion and the changes in the student headcount. A high percentege of the students attending these schools were jews

Keywords: Dualism, secondary schools, education, ethnicity, religion, jews

Réka Zsidai: Education of László Festetics (1785– 1846) and today’s education system

At the turn of the 18th and 19th centuries, one of the defining figures of the Hungarian Enlightenment was Count György Festetics. Due to his rank and social status, the Count of Keszthely paid close attention to the upbringing of his son, Count László, in line with the expectations of the period.

György Festetics signed József Péteri Takáts with European culture in 1790 and István Kultsár as educator with his son in 1799. Count László’s upbringing was primarily determined by the principles of J. J. Rousseau and John Locke. These laws governing modern teaching, such as the National Core Curriculum and the Pedagogical Programme, have clear roots. The sources confirm that at the heart of László’s upbringing was the preparation for life in the office and court, which was the service of the common good.

In my study, I present the basic principles of contemporary education, such as moral, intellectual and physical education in the light of the National Core Curriculum in force and teacher competence.

Keywords: László Festetics, enlightenment, education, pedagogy, John Locke, J. J. Rousseau, educator, commonwealth, National Core Curriculum, Pedagogical Programme, teacher competence, instructions