KRE-DIt 2024/1 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt, a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében tizenharmadik, 2024-ben pedig első rendes számában!

Jelen lapszámtól a KRE-DIt aktuális számát egységes kötetbe szerkesztve is olvashatják. A KRE-DIt 2024/1-es számát itt tudják letölteni:

Hittudományi tanulmányok

 1. Márkus Máté: Orthodoxy and Heterodoxy
 2. Pető-Veres Kata: Kortárs református keresztelési prédikációk vizsgálata a Magyarországi Református Egyházban
 3. Ratkovics Petra Krisztina: Túl az idézeten intertextuális hivatkozások a Szentíráson belül
 4. Strifler Zoltánné: A befolyásolás és meggyőzés kommunikációpszichológiai vonatkozásai homiletikai kitekintéssel

Jogtudományi tanulmányok

 1. Cservák Csaba: Types of nationalities and their brief history in Hungary
 2. Gyebrovszki Zsolt Dániel: Az Európai Unió soknyelvűségének hatása a tagállami jogalkotásra, különösképpen a versenyjogi kártérítési perek szabályainak következetes átültetésére és alkalmazására
 3. Hatlaczki-Kálmán Andrea: A büntetés-végrehajtási jog aktuális változásai, avagy a kategória- és kreditrendszer
 4. Kovács Viktória: Gondolatok a jog mögötti értékekről és szabályozásról
 5. Kovács Viktória: The process of European integration in Ukraine. Pacta sunt servanda – Concluded contracts must be respected
 6. Kovácsné Molnár Anna: A gyermekvédelem kialakulása és kiterjesztése Magyarországon
 7. Lajos Edina: Az alkotmányjogi panasz morális vonatkozásairól
 8. Széchenyi István: Kriptovaluták és jogi kihívások
 9. Széchenyi István: Szólásszabadság és felelősség a közösségi médiában: etikai dilemmák a 21. században
 10. Szűcs Dániel: Egy bírói kezdeményezés nyomában, avagy esettanulmány az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő indítvány kapcsán

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Bödő Krisztián: Vásárosnaményi báró Eötvös Ignác tartozásai és hitelezői
 2. Farkas Péter: „nobiles iobagiones episcopatus Wesprimiensis exercituare debentes” Szempontok a veszprémi püspökség egyházi nemességének 13-14. századi történetéhez (adózás, bíráskodás, birtoklás)
 3. Gyócsi Ádám: A keresztényszigeti országgyűlés és a szultáni „gratuláló levél”
 4. Turi Zsolt: Egy pragmatikus konfliktus: lengyel katonai tevékenység az észak-magyarországi vármegyékben 1918-ban

Történelemtudományi forrásközlések

 1. Pétsy Zsolt Balázs: Jelentés a szocialista országok egyházügyi hivatalai képviselőinek konzultatív tanácskozásáról (1986)

Történelemtudományi esszék

 1. Pétsy Zsolt Balázs: A békepapok és a pártállami hatalomgyakorlás Magyarországon
 2. Purcsi Adrienn: Történeti esszé, avagy röviden a Szent István-i állameszme jegyében megjelenő nemzetiségi politikáról és a revízióról

Absztraktok

Abstracts

Szerzőink

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Pétsy Zsolt Balázs (történelemtudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Timári Krisztián Attila (történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. Czentnár Simon

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba

Történelemtudomány
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Rapali Vivien
Prof. Dr. Szávai Ferenc
Dr. Tóth Dominik

KRE-DIt 2023/2 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt, a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében tizenegyedik, 2023-ban pedig első rendes számában!

Jelen lapszámtól a KRE-DIt aktuális számát egységes kötetbe szerkesztve is olvashatják. A KRE-DIt 2023/1-es számát itt tudják letölteni:

 

Emlékezés Hóvári Jánosra

Hittudományi tanulmányok

 1. Remonda Rofaiel: Ethical and Biblical Reflections on Refugee and Minority Issues: Global and Egyptian Perspectives

Jogtudományi tanulmányok

 1. Cservák Csaba: Chapters from the legal history of popular representation
 2. Cservák Csaba: The historical constitution – A kind of unique legitimacy and a particular division of powers
 3. Farkas György Tamás: A kisebbségek parlamenti reprezentációját elősegítő speciális választójogi szabályok csoportosításának lehetőségei az aktív és passzív választójog alapján
 4. Holló Róbert: Az indián igazságszolgáltatás – Őslakos törzsi bíróságok az Egyesült Államokban
 5. Horváth László: The Main Issues of Bosnia-Herzegovina’s Electoral System – Can the challange be overcome?
 6. Keskeny Dávid: Commercial practices in consumer protection
 7. Lajos Edina: Az eutanázia rövid alkotmánybírósági története hazánkban
 8. Lajos Edina: Műhelytanulmány a közjog és magánjog tapasztalatainak egymásra gyakorolható hatásáról
 9. Ouk Varinic: A tisztességes eljárás szerepe és az eljárási alapjogok jelentősége a magyar jogban
 10. Ronga Adrienn: Az emberi méltósághoz való jog, mint általános személyiségi jog és a kínzás tilalma
 11. Szűcs Dániel: Az emberkereskedelem történelmi gyökereinek vizsgálata, avagy a rabszolgák helyzete az ókori Rómában
 12. Töreki Milán: A pénz fogalmának meghatározási kísérletei, valamint az állammal és a közigazgatással való kapcsolata

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Mérész Anna – Pálházy Ferenc: Szolnok adózó társadalma és az 1828. évi országos összeírás
 2. Papp Ádám: A klebelsbergi neonacionalizmus katolikus sajtórecepciójáról a Katolikus Szemle cikkeinek tükrében
 3. Purcsi Adrienn – Berta Kristóf: „Tudja milyen nagy temetésem lenne, ha meghalnék?” – Adalékok Szabó Dezső József körúti emléktáblájának elhelyezéséhez
 4. Timári Krisztián Attila: Egy lelkes jozefinista munkássága – Johann Michael Schweighofer és az utolsó törökellenes háború
 5. Vendriczki Róbert: Nagyfügedi Krónika – Szülőfalum társadalma és gazdasága a hosszú 19. században
 6. Zmák Tamás: Burján Károly és Miklóssy István szabadkőművesellenes publicisztikája

Történelemtudományi esszék

 1. Pétsy Zsolt Balázs: Dzerzsinszkij öröksége

Történelemtudományi recenziók

 1. Farkas Péter: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években

Absztraktok

Abstracts

Szerzőink

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Timári Krisztián Attila (történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Sztojka Szabina

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás

Történelemtudomány
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. Szávai Ferenc
Veres Violetta

KRE-DIt 2023/1 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt, a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében tizenegyedik, 2023-ban pedig első rendes számában!

Jelen lapszámtól a KRE-DIt aktuális számát egységes kötetbe szerkesztve is olvashatják. A KRE-DIt 2023/1-es számát itt tudják letölteni:

Hittudományi tanulmányok

 1. Gurányi Krisztián: A predestináció logikai sorrendjének bemutatása
 2. Kim Heung Sik: A koreai keresztyén diákevangéliumi mozgalom
 3. Pető-Veres Kata: Adatok és összefüggések a keresztszülői intézmény előzményeihez és gyakorlatához a magyar református gyakorlatban
 4. Tóth-Gyóllai Dániel: A lelkészképzés reformja – Kérdőíves kutatás tizenegy nyugati protestáns egyház részvételével

Jogtudományi tanulmányok

 1. Farkas György Tamás: A nemzetiségek országgyűlési képviseletétre vonatkozó speciális választójogi szabályozás koncepciói Magyarországon a rendszerváltozástól 2010-ig
 2. Gyebrovszki Zsolt Dániel: Az elévülés kérdésköre a versenyjogi kártérítési perekben
 3. Holló Róbert: Self-Government of Ethnic Minorities in the USA An Overview of the Self-Government of the Native American Lakota Nation
 4. Jeszenszki Péter László: A különleges jogrend történetisége a 19. század második felétől 1989-ig
 5. Kubisch Károly: A gyermekkereskedelem és a gyermekbántalmazás összefüggései
 6. Lajos Edina :A jog és erkölcs összefüggésének alapjai
 7. Lajos Edina: A Szent Korona és a legitimáció
 8. Nagy Melánia – Ripszám Dóra: A kiskorú veszélyeztetése a koldulás tükrében
 9. Regős Franciska: A nemzetközileg jogellenes cselekményekért való felelősség fejlődése, különös tekintettel a Nemzetközi Jogi Bizottság kodifikációs munkájára
 10. Regős Franciska: A WTO környezettel kapcsolatos ügyei
 11. Ripszam Dóra: A bűncselekményhez kapcsolódó kizsákmányolás
  a gyermekkereskedelem kapcsán

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Apró Bernadett Zsuzsanna: A prostitúcióra vonatkozó attitűdök a dualizmus kori Magyarországon
 2. Bödő Krisztián: A racionális birtokgazdálkodás vonásai néhány Fejér vármegyei birtokon a 19. század közepén a korabeli sajtó tükrében
 3. Juhász Eszter: „Mert megmentettem a szegényt, ha kiáltozott, s az árvát, akinek nem volt gyámola” (Jób 29,12) – Katolikus női szerzetesek a szegények szolgálatában a két világháború közötti Magyarországon
 4. Kiss-Mikó Nikoletta: A Ráday család egyik legkiemelkedőbb alakja – Ráday I. Pál birtokszervezői tevékenysége a 18. században
 5. Mérész Anna – Pálházy Ferenc: Az 1828. évi országos összeírás Szolnok példáján
 6. Purcsi Adrienn: A nemzetiségi kérdés Szekfű Gyula gondolkodásában
 7. Segesdi Gergő: Királyvédő törvény a királynélküli királyságban – Viták a köztársasági eszme propagálásának jogi lehetőségéről az 1920-as évek magyar nemzetgyűlésében
 8. Timári Krisztián Attila: Nyilvánosság és befolyásolás – A Habsburg Birodalom sajtója II. József török ellenes háborújának felkészülési időszakában
 9. Vendriczki Róbert: Nagyfügedi Krónika – Nagyfüged társadalma és gazdasága a 17-18. században

Történelemtudományi forrásközlések

 1. Rapali Vivien „Az élet itt nehéz” – Karácsonyi László amerikai levelei 1957-ből – Gondolatok egy tudós emigrációs kísérletének margójára

Hittudományi recenziók

 1. Bárány Zoltán: Heroes Among Us

Történelemtudományi recenziók

 1. Csík Ádám Lajos: „Két memoár, egy korszak…” Önéletírások Gyuláról a polgárosodás hajnalától annak alkonyáig
 2. Farkas Dániel: Horváth Sándor – Kecskés Gusztáv – Mitrovits Miklós (szerk.): Magyarország külkapcsolatai (1945-1990)
 3. Farkas Péter: Veszprémy László Bernát: Tanácstalanság. A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt
 4. Kiss Anna: Kemény János – Nagy Tamás: Magyar katonák Dél-Vietnámban
 5. Vendriczki Róbert: Vietnamból jelentjük – két magyar hírszerző visszaemlékezései

Absztraktok

Abstracts

Szerzőink

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Timári Krisztián Attila (történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. László Emőke

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás

Történelemtudomány
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Rapali Vivien
Veres Violetta
Prof. Dr. Szávai Ferenc

KRE-DIt 2022/2 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt, a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében tizedik, 2022-ben pedig második rendes számában! Jelen lapszám munkáiba lektorként bekapcsolódott szerkesztőségünk két korábbi tagja, Dr. Farkas György Tamás, illetve Dr. Rapali Vivien. A szerkesztőség körében pedig új tagként köszönthetjük Timári Krisztián Attilát.

A lapszámban megjelent írások mellet Tisztelt olvasóink figyelmébe ajánljuk továbbá az ősz folyamán megjelent Újkor – Új Kor? Kontinuitás és periódusok, ismétlődő történelmi mintázatok és egyedi fordulópontok a társadalom-, gazdaság- és hadtörténelem szemszögéből című történelemtudományi különszámunkat is!

Hittudományi tanulmányok

 1. Tóth-Gyóllai Dániel: Kérdőív lelkipásztori kompetenciákról, szolgálati területekről

Jogtudományi tanulmányok

 1. Cservák Csaba: A történeti alkotmányosság és a főispáni tisztség
 2. Cservák Csaba: Az Alkotmánybíróság igazságszolgáltatási szerepéről
 3. Farkas György Tamás: A német választási rendszer kisebbségekre vonatkozó rendelkezései szövetségi és tartományi szinten
 4. Juhász Imre: Fiume példátlan fejlődése és ennek jogi háttere Giovanni de Ciotta polgármestersége idején
 5. Lajos Edina: A vallásszabadság és kereszténység európai megítéléséről, különös tekintettel a görög sajátosságokra
 6. Lajos Edina: Jogértelmezés és erkölcs
 7. Mercz Mónika: Alkotmányos identitás a tagállamokban – és az EU-ban?
 8. Ronga Adrienn: A halálbüntetés napjaink büntetőjogi szankciórendszerében való alkalmazása nemzetközi kitekintésben
 9. Schmidt László: A hatályos magyar civilisztikai és kánonjogi jogszabályok összehasonlítása, az új Egyháztörvény és az ehhez kapcsolódó egyes alkotmánybírósági és EJEB döntések bemutatása

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Balogh Atilla: Harc a lángok ellen – A Keresztes-Fischer Ferenc vezette Belügyminisztérium tűzrendészeti politikája (1931–1935)
 2. Bödő Krisztián: „Róna határja tágas és igen termékeny” – Besnyő, az ercsi uradalom egyik pusztája
 3. Juhász Eszter: Oslay József Oswald OFM, az Egri Norma és a Ferences Szegénygondozó Nővérek (Congregatio Sororum Pauperibus Succurrentium) rendjének alapítása
 4. Keller-Deák Kristóf: A rejtett katonai attasék Csehszlovákiában 1920–1928 között
 5. Kovács Veronika Luca: „Európé” szívének felülvizsgálata biztonságpolitikai szempontból

Hittudományi recenziók

 1. Dániel Tóth-Gyóllai: Béla Vasady: A lelkész mint… vagy: mintalelkész
  (angol nyelvű recenzió)

Történelemtudományi recenziók

 1. Timári Krisztián Attila: James Falkner: Prince Eugene of Savoy- A Genius for War Against Louis XIV and the Ottoman Empire

Újkor – Új Kor? Kontinuitás és periódusok, ismétlődő történelmi mintázatok és egyedi fordulópontok a társadalom-, gazdaság- és hadtörténelem szemszögéből (történelemtudományi különszám)

Absztraktok

Abstracts

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Timári Krisztián Attila (történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. László Emőke

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás

Történelemtudomány
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Rapali Vivien
Prof. Dr. Szávai Ferenc

ÚJKOR – ÚJ KOR? tartalom

Újkor – Új Kor?

Kontinuitás és periódusok, ismétlődő történelmi mintázatok és egyedi fordulópontok a társadalom-, gazdaság- és hadtörténelem szemszögéből

„Nagyon hasznos, ha kérdéseket tesz fel az ember, de nagyon veszélyes, ha válaszol is rájuk” – mondja Marc Bloch mestere, Charles Seignobos, a neves francia historiográfus. A fenti kijelentés első felére reflektálva a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának IV. éves hallgatói által szervezett konferencia is kérdésfelvetésekre vállalkozott. A következő kérdésekre kívántak a konferencia szervezői és résztvevői válaszokat találni: érdemes-e korszakhatárokat felállítanunk újkori és jelenkori történelmünket vizsgálva, vagy talán akkor járunk el helyesen, ha folyamatként írjuk le azt, ami egy esemény egy másikból történő okozati kifejlését mutatja? Ez a történész választása, ahogy az is, mit kezd egyedi sorsfordító eseményekkel, melyek szintúgy befolyásoló tényezők, és képes-e rámutatni azokra az indirekt hatásokra, melyek 200 vagy 300 évvel a fókuszba helyezett probléma előtt történtek. Sőt, a történelem rekonstruálása során el kell döntenie azt is, lehet-e érvényesen következtetéseket levonni egy partikuláris részletkérdés boncolgatásával.

A konferencia másik sarkalatos vizsgálati kérdésköre az egyén és társadalom viszonya volt. Az egyén vagy akár egy intézmény egyszerre formálója és eleme a történeti folyamatoknak, esetleg elszenvedője világtörténelmi tendenciáknak. A 18. századtól gyarmatbirodalmakra támaszkodó, egyre inkább globalizálódó Atlanti-partvidékhez felzárkózni igyekvő közép-kelet-európai régió, az elmúlt 250-300 év során sajátos társadalmi-gazdasági struktúrákat ajánlott fel az individuum számára, hogy különböző modernizációs törekvéseit kövesse.

Lehetséges harmadik fókuszpontként a 18. század óta egyre-másra felmerülő gazdasági, társadalmi krízisek, háborúk, megtorpanásra késztető hatásainak vizsgálata, és ezen válság-periódusok nyomán bekövetkező változások feltárása, valamint Magyarország nemzetközi konfliktusokban betöltött szerepe került előtérbe.

A konferencián a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktoranduszai kutatási eredményeik bemutatásával próbát tehettek a fenti dilemmák megválaszolására, elsősorban a kora-újkortól a jelenkori történeti problémákig terjedő spektrum vizsgálatával.

A konferencia 2021. január 22-én került megrendezésre.

A konferenciát szervezték: Juhász Eszter, Ambrózy Gábor

A szekciókat vezették: Prof. Dr. Hermann Róbert DSc (Művelődéstörténeti szekció, Intézménytörténet és közigazgatás szekció), Prof. Dr. Horváth Miklós DSc (Hadtörténet szekció), Prof. Dr. habil. Nagy Mariann PhD (Társadalomtörténet szekció)

Előszó

 1. Prof. Dr. Horváth Miklós előszava

Művelődéstörténet

 1. Ambrózy Gábor: Az antijozefinista Batthyányak – Batthyány József és Batthyány Tivadar röpiratai az 1780-as évek politikai irodalmának tükrében
 2. Zsidai Réka: A locke-i és a rousseau-i nevelési elvek a gyakorlatban: Festetics László (1785–1846) neveltetése a felvilágosodás szellemében és a mai oktatást szabályozó dokumentumok tükrében

Intézménytörténet és közigazgatás

 1. Lőrinczi Dénes: Adalékok Sepsiszentgyörgy rendvédelméhez (1877–1913)
 2. Pap István: A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság születése – 1920

Hadtörténet

 1. Keserű Norbert: Egressy Gábor kormánybiztosi tevékenysége az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcban
 2. Mati Márton: A Magyar Vöröskereszt Misszió szerepe a szibériai hadifoglyok hazaszállításában
 3. Vendriczki Róbert: Kémjátszma Vietnamban – A vietnami magyar misszió a Pax rezidentúra forrásainak tükrében

Társadalomtörténet

 1. Segesdi Gergő: A köztársasági kérdés a magyar politikai közbeszédben 1918 és 1928 között
 2. Juhász Eszter: Egy lehetetlen katolikus egyházközösség a főváros szívében – A budapesti Szent Rita plébánia alapításának (1945-1952) története
 3. Madácsy Tamás: A Magyar Demokrata Fórum Zala megyei szervezeteinek megjelenése a helyi nyilvánosságban, 1988-1989

Absztraktok

Abstracts

A kötet lektorai

Impresszum

KRE-DIt 2022/1 jogtudományi különrovat

Jogtudománi különrovat tanulmányok

 1. Almási Dóra: Telemedicina alkalmazása az egészségügyben
 2. Bene Andrea Dorottya: Az emberi élet szabályozhatóságának kérdései – a gyógyítástól a génmódosításig
 3. Bicskei Tamás: Az élethez való jog polgári jogi védelmének alapjogi aspektusai
 4. Bíró Vivien Enikő: Az elektronikus végrendelkezés megvalósulásának lehetősége
 5. Rátkai Tímea: Abszolút és relatív büntetési elméletek az ókori Hellászban
 6. Rideg Gergely: A mesterséges intelligencia rendszerek, mint magas kockázatú rendszerek szabályozásának európai megközelítése a tanúsítványok és szabványok tükrében
 7. Selmeci Laura Anna: Versenyjogi jogsértéssel okozott károk megtérítése
 8. Székely Botond: A hivatásos sportolói jogviszony természetének vizsgálata

KRE-DIt 2022/1 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében kilencedik, 2022-ben pedig első rendes számában! Ahogyan korábban, hitvallásunkhoz híven most is hangsúlyt helyeztünk arra, hogy doktori hallgatók írásai mellett tehetséges, a graduális képzésben résztvevő és doktori pályára készülő hallgatók munkáit is közreadjuk.

A Magyar Jogász Egylet – a hazai jogi karok együttműködésével – 2021. november 18-án pályázatot hirdetett graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, ösztöndíjas doktoranduszhallgatók részére kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervező tevékenységük támogatása érdekében. Az Ösztöndíjprogram kiemelt célja volt – a hagyományosabb tanulmány írásának támogatása mellett – olyan, újító jellegű ötletek kidolgozásának, kifejtésének támogatása, amelyek választ adhatnak a jogdogmatika-, illetve a jogintézmények által le nem fedett területek problémáira, valamint hozzájárulhatnak a jogrendszer működésének, elveinek megújításához, hatékonyságának növeléséhez. A Károli Gáspár Református Egyetem sikeresen pályázó jogász szakos, valamint doktorandusz hallgatói pályaműveinek publikálását a KRE-DIt a KRE-DOK online tudományos folyóirata vállalta. Az elkészült munkákat a lapszám külön rovatában tekintheti meg a Tisztelt Olvasó.

Hittudományi tanulmányok

 1. Balogh Péter: A keresztyének egységének szerepe a misszióban – Pál apostol és társai összefogásának példája
 2. Jakabné Köves Gyopárka: A szövetségi teológia módszertana
 3. Pétery Schmidt Zsolt: Mitől teológiai a teológia? Colin Gunton és John Webster bevezetése a dogmatika világába
 4. Strifler Zoltánné: „Semper reformanda” a digitális kor keretei között német és magyar nyelvterületeken

Jogtudományi tanulmányok

 1. Adler Brigitta: Protokoll és jogok – problémafelvetés a szülészeti ellátást meghatározó szokásokról
 2. Róbert Holló: American Indian Self-Determination: Brief History History and The Political Economy of a Policy that Works
 3. Lajos Edina: Az emberi jogok védelmezése vagy a közigazgatás visszásságainak orvoslása?
 4. Molnár Péter: Terminológiai változások az elektronikus közigazgatás területén
 5. Ripszám Dóra: A veszélyhelyzetről röviden, különös tekintettel annak aktualitására
 6. Szabó Imre Szilárd: Munkajogi kérdések az országgyűlési választásokról
 7. Tóth-Gyóllai Dániel: A magyarországi református lelkészképző intézmények állami elismerése – Tanulmány a rendszerváltás körüli felsőoktatás-politikai változások egyházi felsőoktatási intézményekre gyakorolt hatásáról

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Bári Sándor: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének eszmerendszere
 2. Patrícia Berek: Ein Vergessenes Ungarisches Genie Dénes Mihály, Erfinder des Telehor
 3. Horváth Angelus: Egy ellentmondásos viszony: Jászi Oszkár és a zsidóság
 4. Kiss Anna: A Vietnámi háború magyarországi reprezentációjának forrásai és lehetséges elemzési módjai
 5. Kiss-Mikó Nikoletta: Várjobbágyságtól a köznemességig: A Rádayak eredettörténete
 6. Kovács Balázs: A „szocreál” és a „szocmodern” határán A Fiastyúk utcai lakótelep építéstörténete
 7. Semsey Enikő: Németország politika- és művelődéstörténetéről az 1951-ben Kelet-Berlinben felállított Sztálin-szobor kapcsán
 8. Timári Krisztián Attila: A Habsburg Birodalom keleti politikai rendszere és útja az utolsó törökellenes háborúba
 9. Tolnai Gyula: Adalékok Nagykőrös történetéhez 1918-1919 között

Hittudományi recenziók

 1. Pető-Veres Kata: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága

Történelemtudományi recenziók

 1. Kiss Anna: Bao Ninh: A háború szomorúsága

Jogtudományi különrovat

Absztraktok

Abstracts/Resümees

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. László Emőke

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba

Történelemtudomány
Dr. Béres István
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Kovács Dávid
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix
Prof. Dr. Szávai Ferenc
Dr. habil. Ujváry Gábor

Német szaknyelvi lektor
Veres Violetta

KRE-DIt 2021/2 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében nyolcadik, 2021-ben pedig második rendes számában! Az aktuális számban doktoranduszok és a graduális képzésben résztvevő tehetséges hallgatók tanulmányai olvashatók.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk továbbá a nemrég megjelent jogtudományi különszámunkat, amely Magyarország Alaptörvénye elfogadásának 10. évfordulója előtt tiszteleg, valamint a Studia Iuris, Historiae et Theologiae konferenciakötetünket.

Mindezek mellett az aktuális szám megjelenésével leköszön főszerkesztői és a jogtudományi rovat szerkesztői tisztségéről dr. Farkas György Tamás, aki a KRE-DIt online tudományos folyóirat ötletgazdája és egyik alapítója volt. A szerkesztőség ezúton hálásan köszöni dr. Farkas György Tamásnak a folyóirat létrehozása és elindítása során, valamint az azóta eltelt közel négy évben kifejtett áldozatos, színvonalas munkáját!

Jogtudományi tanulmányok

 1. Gonda Zsolt: Az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)
 2. Gonda Zsolt: Az önvezető autók kapcsán felmerülő legfontosabb jogi kérdések
 3. Péter Molnár: Comparison of the new Chinese Personal Data Protection Law (PIPL) with GDPR and CCPA
 4. Orbánné Szél Napsugár Ágnes: A Gyermek jogairól szóló New Yorki-i Egyezmény 12. cikkének hatása a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakulására
 5. Orbánné Szél Napsugár Ágnes: A tájékoztatási jog biztosításának lehetőségéről a kiskorúakat érintő házassági perekben – látványos egyedi gesztus vagy hathatós jogvédelem?
 6. Ronga Adrienn: A Brexit közjogi és gazdasági hatásai az Egyesült Királyság tekintetében

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Demeter Kata: Az egykekérdés Kodolányi János publicisztikájában
 2. Keller-Deák Kristóf: A Vág völgye a hírszerzés célkeresztjében
 3. Krisztina Dóra Fodor: Syneros martyr, the ‘monachus’ in the light of the passions and martyrologies
 4. Pap István: A Központi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaságnak a budapesti bérházak és lakásépítésekben játszott finanszírozási szerepe (1908–1911)
 5. Pap István: Camillo Castiglioni és a Magyar-Olasz Bank első három üzletéve
 6. Rátvay-Nagy Dániel: Egy budapesti és három vidéki reáliskola tanulóinak száma, anyanyelvi és vallási megoszlása 1867-1914
 7. Zsidai Réka: Festetics László́ (1785– 1846) neveltetése és a mai oktatási rendszer

Hittudományi tanulmányok

 1. Pető-Veres Kata: A keresztséget érintő 20. századi változások az 1968-as országos református liturgiai felmérés válaszainak tükrében

Hittudományi recenziók

 1. Pető-Veres Kata: Fekete Csaba (szerk.): Pathai István Református szertartási könyvecskéje. Úrvacsorai Rend Milotai Nyilas István Ágendájából. Melius Juhász Péter szertartási intelmei
 2. Tikász Ábel: David Jasper: Bevezetés a hermeneutikába

Történelemtudományi recenziók

 1. Krisztina Dóra Fodor: Levente, Nagy: Cities, Martyrs and Relics in Pannonia. Discovering the Topography
 2. Forgács Márton: Rudolf A. Mark: Krieg an fernen Fronten. Die Deutschen in Zentralasien und am Hindukusch 1914–1924
 3. Jeki Gabriella: Hermann Róbert, ifj. Bertényi Iván, Romsics Ignác, Eörsi László, Valuch Tibor, Tölgyessy Péter, Szalay-Berzeviczy András: Címlapon Magyarország – Hazánk története a nyugati sajtó tükrében
 4. Segesdi Gergő: Dagger, Richard. “Republicanism.”

Absztraktok

Abstracts

Impresszum

Az aktuális szám szerkesztői:
Csanádi Viktor
dr. Farkas György Tamás
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Tóth-Gyóllai Dániel

Az aktuális szám lektorai:
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix
Dr. László Emőke
Dr. Molnár Erzsébet
Prof. Dr. Colin Swatridge
Prof. Dr. Szávai Ferenc