Kantár Tamás : A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited bizottságai (A hongkongi corporate governance rendszer bemutatására készített minisorozat 7/7 része)

Az igazgatótanács egyes feladatait bizottságaira bízta. Ezzel célja a hatékony működés biztosítása, és hogy megfelelő figyelmet tudjanak fordítani az adott témákra. A bizottságok központi szerepet játszanak a felelős társaságkormányzás magas színvonalának biztosításában. „Az összes bizottságot egy független, nem ügyvezető igazgató vezeti, és a tagok többsége is független, nem ügyvezető igazgató (kivéve a kockázatkezelési bizottságot).” „A bizottságok tagságát az igazgatótanács évente felülvizsgálja. A bizottságok elnökei mind fontos vezető szerepet töltenek be, amely hasonlít az igazgatótanács elnökének szerepéhez.” Az elnök biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a bizottság, és tagjai is hatékonyan tudjanak tevékenykedni. „A bizottságok rendszeresen üléseznek, és szükség esetén további üléseket tartanak.” A bizottságok az igazgatótanács eljárásának megfelelően tevékenykednek, a megfelelő forrásokkal látják el őket, a menedzsment releváns és naprakész információkkal látja el a bizottsági tagokat. A bizottságok külső tanácsadóktól független szakmai tanácsot kérhetnek. „Az igazgatótanács rendszeresen megkapja az bizottsági elnöktől a bizottsági ülések jegyzőkönyveit, jelentéseit, beleértve a döntéseiket és javaslataikat.”1

A HKEX-ben működő bizottságok: auditbizottság; környezeti, társadalmi és kormányzási bizottság; befektetési tanácsadó bizottság; kinevezési bizottság; paneltagok kinevezésével foglalkozó bizottság; projekt felügyelő bizottság; javadalmazási bizottság; kockázatokkal foglalkozó bizottság; kockázatkezelési bizottság.2

HKEX.szerkesztes-2018
Ábra: HKEX szerkesztés, 2018

A Corporate Governance Kódex egyes bizottságokra vonatkozó rendelkezéseiről a tanulmánysorozat harmadik részében írtam részletesebben: A Corporate Governance Kódex és a Corporate Governance Jelentés rendszere Hongkongban.

Audit bizottság

A HKEX audit bizottsága „5 független nem ügyvezető igazgatóból áll, akik vagy könyvelői végzettséggel rendelkeznek, vagy olyan szakemberek, aki nagy tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi menedzsment területén.” A bizottságnak központi szerepe van az igazgatók, a könyvelő és a belső audit részleg közötti kommunikáció megvalósításában, függetlenül vizsgálja és felügyeli a pénzügyi beszámoló elkészítését, ellenőrzi a vállalatcsoport belső auditjának hatékonyságát (beleértve, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő erőforrások, a személyzet megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik-e, megfelelő képzéseket biztosítanak-e nekik, és a számviteli és pénzügyi beszámolási feladatok költségvetését) és ellenőrzi a külső és belső auditot. Évente vizsgálja felül a könyvelő kinevezését, és hogy továbbra is független-e, ellenőrzi a megvesztegetés- és korrupcióellenes szabályzatnak való megfelelést, felméri a korrupciós kockázatokat és a kapcsolódó korlátozásokat, valamint felügyeli a whistleblower rendszert, biztosítja a felmerülő kérdések független kivizsgálását, és hogy ezek megfelelő következményekkel járjanak. Évente legalább négyszer ülésezik, de további üléseket is tarthat. Évente jelentést készít.3

Környezeti, társadalmi és kormányzási bizottság

A bizottság 5 tagból áll: az igazgatótanács elnökéből, aki egyben a bizottság elnöke, a HKEX vezető igazgatójából és 3 nem ügyvezető igazgatóból. Fő feladatai közé tartozik „a HKEX corporate governance-ről és CSR-ről alkotott elképzeléseinek, stratégiájának, kereteinek, elveinek és szabályainak felülvizsgálata és fejlesztése, valamint végrehajtja az igazgatótanács által lefektetett corporate governance-re és CSR-re vonatkozó szabályokat.” Felügyeli és ellenőrzi továbbá „A HKEX corporate governance-szel és CSR-rel kapcsolatos szabályait és tevékenységeit, abból a célból, hogy biztosítsa a jogszabályok és egyéb szabályozások betartását. Mindezek érdekében „kezdeményezéseket folytat a HKEX felelős társaságkormányzásának és CSR-jének támogatására,” üzleti célkitűzéseket, főbb teljesítménymutatókat vezet be a legfontosabb területeken, elkészíti az éves corporate governance és CSR jelentést, majd ezt továbbítja az igazgatótanácsnak jóváhagyásra, kidolgozza az igazgatótanács értékelésének módszerét, és rendszeresen értékeli az igazgatótanács teljesítményét, felügyeli az igazgatók és a felső vezetés folyamatos szakmai fejlődését és a képzéseket. Legalább évente ülésezik, de további üléseket is tarthat. Munkájáról évente jelentést készít.4

Végrehajtó bizottság

Ez a testület 5 tagból áll: az igazgatótanács elnökéből, aki egyben a bizottság elnöke, a HKEX vezető igazgatójából és 3 független, nem ügyvezető igazgatóból. Felügyeli és végrehajtja a vállalatcsoport által újonnan kibocsájtott termékre, és új szolgáltatásaira vonatkozó szabályokat, felügyeli, hogy a vállalatcsoport megfelel-e alapító okiratának, szabályainak, valamint az Értékpapírokkal és határidős ügyletekkel foglalkozó bizottság jóváhagyásával felülvizsgálja és szükség esetén módosítja a vállalatcsoport szabályait (ez alól egyes szabályok kivételt képeznek). Legalább negyedévente ülésezik, de további üléseket is tarthatnak, mint minden más bizottság.5

Befektetési tanácsadó bizottság

A legkevesebb 4 tagból álló bizottság „Az igazgatótanácsnak piaci szakértelmet biztosít, és tanácsot nyújt a társasági alapok, elszámolóházak, margin alapok befektetéseivel kapcsolatban, valamint tanácsot ad a befektetési szabályokkal, eszközallokációval, alapkezelőkkel és letétkezelőkkel kapcsolatban.” Legalább évente 4-szer ülésezik, de szintén további üléseket is tarthat.6

Kinevezési bizottság

5 független, nem ügyvezető igazgatóból áll, feladata „a kinevezésre vonatkozó szabályzat megalkotása, a jelöltek azonosításának és kinevezésének irányítása” (átmeneti üresedések betöltése és részvényesi szavazás esetében is), évente felülvizsgálja „az igazgatótanács felépítését, méretét, diverzitását (köztük a nemi, korbeli, kulturális, képzettségi, etnikai, szakmai tapasztalaton, képességeken, ismereteken, hivatalban eltöltött időn alapuló sokféleséget), ajánlásokat fűz az igazgatótanácsra vonatkozó módosítási javaslatokhoz; felméri a kormány által kinevezett igazgatók képességeinek sokszínűségét, és javaslatokat tesz az igazgatótanács számára; valamint felméri a nem ügyvezető igazgatók függetlenségét, és átnézi éves jelentésüket a függetlenségükről, rendszeresen ellenőrzi, hogy egy igazgatónak mennyi időre van szüksége feladatai ellátásához, megvizsgálja az igazgatótanács diverzitásra vonatkozó szabályzatát és az ebben lefektetett célok megvalósulásának folyamatát, az igazgatótanáccsal együtt felülvizsgálja az elnökre, a vezető igazgatóra és a felső vezetésre vonatkozó utódlási politikát. Évente legalább egyszer ülésezik, de további üléseket is tarthat. Évente jelentést készít.7

Paneltagok kinevezésével foglalkozó bizottság

A bizottság 5 tagból, a készpénzpiaci konzultációs panel elnökéből, a származtatott piacok konzultációs paneljének elnökéből, az elszámolási konzultációs panel elnökéből és 2, az igazgatótanács által kinevezett független, nem ügyvezető igazgatóból áll. Feladatai közé tartozik „a kinevezésre vonatkozó szabályok megszövegezése, a jelöltek azonosításának és konzultációs panel tagkén való kinevezésének, illetve újbóli kinevezésének irányítása” (az igazgatótanács hagyja jóvá); „a konzultációs panelek tagságainak rendszeres áttekintése, beleértve többek között a megbízatás hosszát, és a konzultációs panelek szakértelmének mélységét” Általában a paneltagok megbízatási idejének lejárta előtt ülésezik, vagy amikor átmeneti üresedés van, de további üléseket is tarthat.8

Projekt felügyelő bizottság

Az 5 független, nem ügyvezető igazgatóból álló bizottság feladata a kínai árukereskedelmi platform kiépítésének folyamatának és alakulásának felügyelete. Mint fentiek, legalább évente 4-szer ülésezik, de további üléseket is tarthat.9

Javadalmazási bizottság

5 független, nem ügyvezető igazgatóból áll, akiknek feladata a javadalmazással kapcsolatos ügyek megvitatása, a javadalmazási politika kialakítása (igazgatótanács hagyja jóvá) és az elfogadott politika végrehajtása, a vezető igazgató és a felső vezetők toborzására iránymutatások kialakítása, a javadalmazási politikára, az igazgatók és a felső vezetők struktúrájára vonatkozó ajánlások tétele, a vezető igazgatók és a felső vezetők javadalmazásának meghatározása, valamint a teljesítményi kritériumok alapján elért eredményeknek és a piaci normáknak megfelelően éves teljesítési bónuszt javasol a vezető igazgatók, a felső vezetők és a személyzet számára. Legalább évente egyszer ülésezik, de további üléseket is tarthat. Évente jelentést készít.10

Kockázatokkal foglalkozó bizottság

5 független, nem ügyvezető igazgatóból áll (egyik tagja az igazgatótanács elnöke, aki a bizottság elnöke). Tanácsot ad az igazgatótanácsnak a kockázatvállalási hajlandósággal kapcsolatos nyilatkozatokkal, kockázatokra vonatkozó elvekkel, és egyéb kockázatokhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban, felügyeli a kockázatkezelési keretrendszert, hogy a cégcsoport a pénzügyi, működési, jogi, szabályozási, technológiai, üzleti és stratégiai kockázatait azonosítsa és kezelje, elfogadja a vállalatcsoport kockázatokkal kapcsolatos szabályait, kockázati toleranciájának szintjét, átnézi a kockázatokkal kapcsolatos jelentéseket, és felülvizsgálja a kockázati tolerancia és a szabályok megsértését, mérlegeli a felmerülő kockázatokat, ellenőrzi, hogy a vállalatcsoport kockázatkezelési és -enyhítési eszközei mennyire hatékonyak. Legalább évente 4-szer ülésezik, de további üléseket is tarthat. Évente jelentést készít.11

Kockázatkezelési bizottság

Az SFO (Securities and Futures Ordinance – részvénypapírokra és határidős ügyletekre vonatkozó rendelet) alapján hozták létre, s 8 tagja van, ezek az igazgatótanács elnöke (mint a bizottság elnöke) és 7 egyéb tag (az SFO alapján Hongkong pénzügyminisztere 3-5 személyt, az igazgatótanács legfeljebb 2 személyt nevez ki). Feladata a kockázatkezeléssel kapcsolatos szabályok megalkotása, és igazgatótanács felé való továbbítása, a HKEX jelentős, kockázatos kérdésekre vonatkozó szabályainak felügyelete, értékelése, és tanácsot ad az igazgatótanács vagy menedzsment által felvetett kérdésekben, azokkal a döntésekkel kapcsolatban, melyek befolyásolhatják Hongkong értékpiaci és származékos piacának stabilitását és integritását. Általában negyedévente ülésezik12

2 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Director’s Handbook, Hong Kong, 2017, 1.2. pont 46. o.