KRE-DIt 2023/1 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt, a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében tizenegyedik, 2023-ban pedig első rendes számában!

Jelen lapszámtól a KRE-DIt aktuális számát egységes kötetbe szerkesztve is olvashatják. A KRE-DIt 2023/1-es számát itt tudják letölteni:

Hittudományi tanulmányok

 1. Gurányi Krisztián: A predestináció logikai sorrendjének bemutatása
 2. Kim Heung Sik: A koreai keresztyén diákevangéliumi mozgalom
 3. Pető-Veres Kata: Adatok és összefüggések a keresztszülői intézmény előzményeihez és gyakorlatához a magyar református gyakorlatban
 4. Tóth-Gyóllai Dániel: A lelkészképzés reformja – Kérdőíves kutatás tizenegy nyugati protestáns egyház részvételével

Jogtudományi tanulmányok

 1. Farkas György Tamás: A nemzetiségek országgyűlési képviseletétre vonatkozó speciális választójogi szabályozás koncepciói Magyarországon a rendszerváltozástól 2010-ig
 2. Gyebrovszki Zsolt Dániel: Az elévülés kérdésköre a versenyjogi kártérítési perekben
 3. Holló Róbert: Self-Government of Ethnic Minorities in the USA An Overview of the Self-Government of the Native American Lakota Nation
 4. Jeszenszki Péter László: A különleges jogrend történetisége a 19. század második felétől 1989-ig
 5. Kubisch Károly: A gyermekkereskedelem és a gyermekbántalmazás összefüggései
 6. Lajos Edina :A jog és erkölcs összefüggésének alapjai
 7. Lajos Edina: A Szent Korona és a legitimáció
 8. Nagy Melánia – Ripszám Dóra: A kiskorú veszélyeztetése a koldulás tükrében
 9. Regős Franciska: A nemzetközileg jogellenes cselekményekért való felelősség fejlődése, különös tekintettel a Nemzetközi Jogi Bizottság kodifikációs munkájára
 10. Regős Franciska: A WTO környezettel kapcsolatos ügyei
 11. Ripszam Dóra: A bűncselekményhez kapcsolódó kizsákmányolás
  a gyermekkereskedelem kapcsán

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Apró Bernadett Zsuzsanna: A prostitúcióra vonatkozó attitűdök a dualizmus kori Magyarországon
 2. Bödő Krisztián: A racionális birtokgazdálkodás vonásai néhány Fejér vármegyei birtokon a 19. század közepén a korabeli sajtó tükrében
 3. Juhász Eszter: „Mert megmentettem a szegényt, ha kiáltozott, s az árvát, akinek nem volt gyámola” (Jób 29,12) – Katolikus női szerzetesek a szegények szolgálatában a két világháború közötti Magyarországon
 4. Kiss-Mikó Nikoletta: A Ráday család egyik legkiemelkedőbb alakja – Ráday I. Pál birtokszervezői tevékenysége a 18. században
 5. Mérész Anna – Pálházy Ferenc: Az 1828. évi országos összeírás Szolnok példáján
 6. Purcsi Adrienn: A nemzetiségi kérdés Szekfű Gyula gondolkodásában
 7. Segesdi Gergő: Királyvédő törvény a királynélküli királyságban – Viták a köztársasági eszme propagálásának jogi lehetőségéről az 1920-as évek magyar nemzetgyűlésében
 8. Timári Krisztián Attila: Nyilvánosság és befolyásolás – A Habsburg Birodalom sajtója II. József török ellenes háborújának felkészülési időszakában
 9. Vendriczki Róbert: Nagyfügedi Krónika – Nagyfüged társadalma és gazdasága a 17-18. században

Történelemtudományi forrásközlések

 1. Rapali Vivien „Az élet itt nehéz” – Karácsonyi László amerikai levelei 1957-ből – Gondolatok egy tudós emigrációs kísérletének margójára

Hittudományi recenziók

 1. Bárány Zoltán: Heroes Among Us

Történelemtudományi recenziók

 1. Csík Ádám Lajos: „Két memoár, egy korszak…” Önéletírások Gyuláról a polgárosodás hajnalától annak alkonyáig
 2. Farkas Dániel: Horváth Sándor – Kecskés Gusztáv – Mitrovits Miklós (szerk.): Magyarország külkapcsolatai (1945-1990)
 3. Farkas Péter: Veszprémy László Bernát: Tanácstalanság. A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt
 4. Kiss Anna: Kemény János – Nagy Tamás: Magyar katonák Dél-Vietnámban
 5. Vendriczki Róbert: Vietnamból jelentjük – két magyar hírszerző visszaemlékezései

Absztraktok

Abstracts

Szerzőink

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Timári Krisztián Attila (történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. László Emőke

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás

Történelemtudomány
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Rapali Vivien
Veres Violetta
Prof. Dr. Szávai Ferenc